Written by 00:48 Finans/Ekonomi, Genel, Mevzuat, Muhasebe • 4 Comments Views: 62

Kıdem Tazminatı Nedir ?

Kıdem Tazminatı

 

Kıdem Tazminatı; işçinin iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak ve işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak,ücret tutarına göre işveren tarafından ödenen bir miktar paradır.

Kıdem Tazminatı Koşulları Nelerdir?

 • İş Kanunu Kapsamında Bulunma,
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,
 • İş Akdininin İşveren tarafından süreli feshi halinde işçi Kıdem Tazminatına Hak kazanır.
 • İş Sözleşmesinin İşçi tarafından sağlık,ahlak iyiniyet ve zorlayıcı sebeblerle feshi halinde Kıdem Tazminatından faydalanır.
 • İş Akdinin İşveren tarafından sağlık ve zorlayıcı sebeplere dayanarak feshi halinde işçiye Kıdem Tazminatı ödenir.
 • İşçinin ölürse Kıdem Tazminatından İşçinin mirasçıları yararlanabilmektedir.
 • Kadın İşçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi isteği ile iş sözleşmesini sona erdirmesi halinde de kadın işçiye Kıdem Tazminatı ödenir.
 • Bağlı Bulundukları kurum ve sandıklardan yaşlılık, emeklilik ve malüllük aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesini feshedilen işçilere de işveren Kıdem Tazminatını ödemekle yükümlüdür.
 • Erkek İşçinin muvazzaf askerliği sebebiyle iş akdinin feshi durumunda Kıdem Tazminatı ödenir.
 • İş Sözleşmesinin, İşçi ya da işveren tarafından feshi veya İş sözleşmesinin işçi tarafından süreli feshi halinde işçiye Kıdem Tazminatı ödenmez.

Not:İstifa,ortada haklı bir gerekçe yokken işten ayrılma,kıdem tazminatının hakkının yitirilmesine neden olur.

Çalışma Süresi:İşçinin Kıdem Tazminatına hak kazanabilmesi için işçinin işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

 • İşçinin kıdemine esas alınacak çalışma süresinin başlangıcı işçinin işine fiilen başladığı tarihtir.
 • Deneme süresi kararlaştırılmış ise bu süre de kıdeme katılır.
 • Kıdem Tazminatının hesaplanmasında takvim yılı esas alınır.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kıdem Tazminatı; Her geçen tam yıl için işverence 30 günlük ücreti tutarında Kıdem Tazminatına hak kazanır.

Kıdem Tazminatı hesabı için işçinin aldığı son günlük brüt ücret (yol ,yemek ödemesi gibi yan ödemelerle birlikte) üzerinden yapılır.

Kıdem Tazminatı= Günlük Ücret * Çalışma Süresi(Yıl olarak)*30 olarak hesaplanmaktadır.

 • Kıdem Tazminatı hesabı için işçinin son ücretinin brüt tutarı üzerinden yapılır.
 • Kıdem Tazminatının hesaplanmasında,işçinin çalışmasının karşılığı olan ücretin yanı sıra sözleşme veya kanunla sağlanmış ve para ile ölçülebilen sosyal yardım niteliği taşıyan diğer menfaatler de dikkate alınacaktır.
 • İşçiye yapılan sosyal yardımların Kıdem Tazminatının hesaplanmasında dikkate alınması için bu yardımların süreklilik arz etmesi gerekmektedir.
 • Belirli dönemleri kapsayan ücret eklentileri şeklindeki ödemelerde ise (ikramiye gibi),iş sözleşmesinin son bulduğu tarihten itibaren geeriye doğru son bir yıl içinde ödenmiş tutarı esas almak gerekir.
 • İşçiye,aynı kıdem süresi için bir defadan fazla ,Kıdem Tazminatı Ödemesi Yapılmaz.

İhbar Tazminatı Nedir?

İş Kanununa göre süreli fesih kapsamında bildirim şartına uymayan taraf, işçi veya işveren bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Bildirim Süreleri;

İşi 6 aydan az sürmüş işçiler için 2 hafta 0 6
İşi 6 ay ila 1,5 yıl sürmüş işçiler için 4 hafta 6 1,5
İşi 1,5 Yıl ila 3 yıl arasında sürmüş işçiler için 6 hafta 1,5 3
İşi 3 yıldan fazla sürmüş İşçiler için 8 hafta 3 &
Bu süreler asgari süreler olup taraflarca veya toplu iş sözleşmesi ile uzatılabilir.

 

 

 

 • Bildirim Süreleri içerisinde, Taraflar(İşveren,İşçi) iş sözleşmesinden doğan borçlarını tam ve eksiksiz yerine getiirmekle yükümlüdürler.
 • Fesih Bildirimi yapılmış olsa dahi, İşçi İş Görme borcunu yerine getirmek,işveren de Ücret ödemeye devam etmek zorundadır.
 • Bildirim Süreleri içinde işveren İşçisine her gün 2 saatten az olmamak üzere yeni iş arama izni vermekle yükümlüdür.
 • İşveren işçiyi iş arama izni süresinde çalıştırır ise,İşçinin izin sırasında çalışmadan alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı olarak öder.

 

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

Kdv Hesaplaması Yapmak için Lütfen yandaki linke tıklayınız. (Kdv Hesaplama)

Mtv Nedir? Ayrıntılı tüm bilgiler için linke tıklayınız. ( MTV Nedir )

 

 

(Visited 62 times, 1 visits today)
Close