Sözlük

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş TU Ü V Y Z

A Harfi

Acente, sözleşmeye dayanarak, bir yerde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren işlemleri, işletme adına yapmayı meslek edinmiş kimse.
Açık artırma, alıcılar arasında rekabet yaratarak, alınacak varlığa en yüksek fiyatı verecek alıcıyı bulmak için yapılan satış yöntemi.
Açık eksiltme, satıcılar arasında rekabet yaratarak alınacak varlığa en düşük fiyatı verecek satıcıyı bulmak için uygulanan bir satın alma yöntemi.
Açık kredi, güven nedeniyle belirli müşterilere sadece bir imza karşılığında açılan kredi.
Borçlar Kanunun 299.cu maddesinde,Bir şeyin bedava kullanılmasını ariyet alana bırakmak ve alan dahi o şeyi kullandıktan sonra geri vermekle mükellef olur.Şeklinde tanımlanmıştır.
A.T.İ.K(Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler) 31.ci madde uyarınca Kdvsi 3 taksitle indirilmesi gereken mal ve haklar,amortismana tabi iktisadi kıymetlerdir.

B Harfi

Banka hesabı, bankada açtırılan hesapları izlemek, gerektiğinde denetim ve karşılaştırma yapmak için tutulan hesap.
Banka Kredisi, belirli bir süre sonunda bankaya geri ödenmek üzere belirli bir faiz karşılığında bankadan ödünç alınan tutar.

C Harfi

Cari hesap, iki taraf arasında tutulan alacak verecek hesaplar.
Cari kur, döziv piyasalarında günlük döviz alım-satımıyla oluşan gerçek kur.

Ç HARFİ

Çapraz kur, iki döviz arasındaki, her birinin bir üçüncü dövizle olan paritesiyle tanımlanan döviz kuru.
Çek, bir kişinin bankadaki parasını, bir başka şahsa ödemesi için bankaca verilen ticari bir belge.

D Harfi

Dağıtılmayan kar, kar payı ödemelerine ayrılmayıp işletmede alıkonulan kazanç payları.
Damping, bir malın dış piyasalardaki fiyatının, iç piyasadaki fiyatından daha düşük tutulması.

E HARFİ

Ekonomi, mal ve hizmet üretiminin ve bu üretimin bölüşülmesi sonucunda ulaşılan toplumsal tatminin en üst düzeyde gerçekleşmesinin toplumsal kanunlarını saptamaya çalışan bir bilim.
Emek, önceden düşünülüp planlanmış, belirli bir amaca yönelik olarak bulunan faaliyet, gelir getiren çaba.
Emlak vergisi, taşınmaz malların değeri üzerinden, her yıl alınan vergi.

F HARFİ

Ticari işletmenin bilanço ve gelir tablolarının oluşumunu sağlamaktadır. Satılan mal ve hizmetin miktarını belirler. Aynı zamanda iadesinin yapılabilmesi içinde fatura gerekli bir belgedir
Bir işletmenin ihtiyacı olan kaynağı sağlamak ve kişilerin giderlerini karşılayabilmek, amacıyla ihtiyaç duyduğu parayı temin etmelerine finansman adı verilmektedir.
Olası tehditler araştırılarak yatırımın istenilen hedefe ulaşıp ulaşamayacağının, kar getirip getirmeyeceği konusunda öngörülmeye çalışılır.

G HARFİ

Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb.Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
İşletmelerin belirli bir dönem içerisinde elde ettiği tüm gelirlerle birlikte, aynı dönemde üstlendiği gider ve maliyetler ile bunların neticesinde şirketin elde ettiği dönem net kârı ile net zararını gösteren tablodur.
İşletmeye ekonomik yarar sağlamak amacıyla yapılan bir harcama veya tüketimdir. Örneğin, işçilere ödenen ücretler, kira gideri, elektrik gideri, faiz gideri vb.

H HARFİ

Harcama para veya benzeri araçlarla yapılan ödemelerdir. Giderin doğması için harcama yapılması zorunlu değildir.
Kişinin kredi gereksinmelerini karşılamak amacıyla, karşılıklı güven ilişkisi içinde bulunduğu üçüncü kişilerden ticari işlemlere dayalı gerçek bir alacak olmaksızın aldığı ve bankaya kırdırdığı veya başkasına ciro ettiği senet
sermaye şirketlerinin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara verilen isimdir.

İ HARFİ

İflas organları tarafından alacaklıların alacağının tahsili amacıyla borçlunun tüm malvarlığı üzerinde gerçekleştirilen cebri bir tasfiye usûlüdür. ... Borçlunun yeterli malvarlığı bulunsa bile, borcunu süresi içinde ödememesi, şartları oluştuğunda, hakkında iflâs karan verilmesi için yeterlidir.
Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir.
İskonto; gelecekteki nakit akımının iskonto esası üzerinden bugün ki ederinin hesaplanmasıdır. İskonto çeşitli oranlarda uygulanır. Oranları ise sektöre göre farklılık gösterir. Yapılan indirim fiyattan yüzde olarak düşülür

J HARFİ

Accordion Sample Description
Accordion Sample Description

K HARFİ

Kambiyo senedi, değerli varlık olarak tanımlanan ticari senetlere verilen bir isimdir. Kambiyo senedi kişilere alacak hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu'na göre kambiyo senedi olarak tanımlanan belgeler; poliçe, çek ve bonodur
Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir
Kıymetli evrak, çek, senet niteliğinde, bir değeri olan, bir hak bildiren belgedir. Kıymetli evrakla senetten doğan hak senetten ayrı olarak beyan edilemez ve başkalarına devredilemez. Kıymetli evraklar, hak ile senedin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu belgelerdir.

L HARFİ

Likidite, bir finansal ürün, menkul kıymet yada gayrimenkulun nakde çevrilebilme kolaylığına verilen isimdir.
Lehdar, sigortadan faydalanan gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir. Sigortalı istediği kişiyi veya kişileri bu şekilde gösterebilir. Hayat sigortası poliçesinde ayrıca belirtilmediği takdirde kanuni varisler lehdar olarak kabul edilir.

M HARFİ

Matrah, verginin hesaplanması için belirlenen tutar.
muhasebede kontrol aracı olarak kullanılan, hesapların belli tarihlerde tekrar incelendikten sonra, borç ve alacak toplamlarıyla bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde yazılmasıyla oluşan özet bir tablodur.
Her türlü parasal olayın sistemli bir şekilde kaydedilmesi işlemine muhasebe denir. Muhasebe; işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişme yaratan her türlü parasal olayın kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve analiz edilmesi ile oluşturulan bilgi sistemidir.
Vergi Usül Kanunu'na göre Mükellefler ,bakanlığın yetkili kıldıpı makamlardan vergi durumları ile ilgili tereddüt ettikleri konularda açıklama hakkına sahiplerdir.Yetkili makamlardan aldıkları bu açıklama hakkına mukteza yani özelge adı verilir.
Mükellefiyeti olan zirai kazanç sağlayan çiftçilerin,mükellefiyeti olmayan çiftçilere,ürün alış verişi yaptıkları esnada düzenledikleri belgedir.
Birden fazla kişinin borç veya zararı birlikte üstlenmesine müteselsil sorumluluk adı verilmektedir.Alacaklı birinden tahsil edemediği borcu diğer sorumlulardan talep edebilmektedir.

N HARFİ

Elde tutulan ve ödemelerde anında kullanılabilen para
Bir şirketin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlar arasındaki farktır. Net işletme sermayesi değeri hem finansal planlamanız için hem de banka veya finans kurumlarına kredi başvurularında büyük önem taşır.
Reel gelir bir kişi ya da ülkenin enflasyon farkı düşüldükten sonra kalan geliridir. Gelirin para ile ifade edilen şekline ise nominal gelir denmektedir.

O HARFİ

Oligopol, belli bir malın üretiminin sınırlı sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü.
Sabit maliyetler üretim miktarından bağımsız maliyetlerdir. Sabit maliyetler üretim miktarı sıfır olsa da varlıklarını sürdürürler. Bir firmanın personel maaşları ve kira giderleri gibi maliyetleri firmanın sabit maliyetlerini oluştururlar.
Makine ve insan gücünün gerçekleştirdiği işleri tek bir çatı altında toplayan, kontrol eden sisteme otomasyon denebilir.

Ö HARFİ

şirketin çıkardığı hisse adedi ile hisselerin nominal değerinin çarpılmasıyla elde edilir.Bu değer, bu miktardaki hisse adedinin piyasaya sürüldüğü zamandaki şirketin sermaye ve piyasa değeridir.
Örtülü kazanç, bir kurumun yakınlarına menfaat sağlaması.

P HARFİ

Para, her mal veya kıymetli satın alma gücü olan bir varlıktır. Para, üretici ve tüketicilerin piyasalarda karşılaşarak alış veriş yapabilmelerini sağlayan değişim aracıdır.
Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir.
Prim, sigortacılıkta verilen teminat karşılığı alınan ücret. Prim hesaplaması genellikle sigorta bedeli ile bir yüzdeden oluşan fiyatın çarpımı yoluyla yapılır.

R HARFİ

Bir malın, mülkün ya da paranın,hiç emek verilmeden sağladığı gelir.
Herhangi bir bankanın elinde bulunan ve daha ödeme zamanı gelmemiş olan senetleri bankanın kendi belirlediği belli başlı şartlar karşılığında merkez bankasına iskonto ettirerek paraya çevirmesi diyebiliriz.
Rayiç bedel, bir malın satış ve sürüm değeri.

S HARFİ

Bir ticaret girişiminin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için gerekli olan, bu işte kullanılan para ve paraya çevrilebilecek malların tümüne denir
Stopaj, verginin geldiği kaynaktan kesinlmesi, vegi kesintisi.
İşletmelerin yaptığı her türlü faaliyetten bağımsız olarak düzenli biçimde gerçekleştirilen harcamalara sabit maliyet denir.

Ş HARFİ

şirketlerin devir alınması esnasında, şirket için ödenen bedel ve piyasa rayiç tutarı ile ölçümlenen net varlıkların değeri arasındaki pozitif farktır. Eğer şirketlerin piyasa rayiç tutarları hesap edilemiyorsa, ilgili şirketin bilançosundaki net defter değeri esas alınmalıdır.
Şirket, iki veya daha fazla kişinin, belirli bir ticari amaç için, biraraya gelerek, belirli bir sermaye ile kurdukları kuruluşlardır.
İşletme açısından tahsili şüpheli hale gelmiş alacaklar, şüpheli hale geldiği dönemde değerleme gününün tasarruf değeri ( sahibi için arzettiği gerçek değer ) üzerinden karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir.

T HARFİ

Tahvil, veya anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla, ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre, itibarî kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları, vadesi bir yıldan uzun borç senedidir.
Terkin, kayıtlardan düşme, silme.
Tescil, gerçek ve tüzel kişilerin haklarının ve hukuki imkanların doğması için kanunda belirtilen sicillerde kayıtlara geçirilmesi.

U HARFİ

Uzun vaadeli borç, içinde bulunulan hesap döneminden daha ileri bir tarihte ödenecek olan, genellikle bir yıldan daha önce ödenme zorunluluğu olmayan borçlar.
Uzun dönem, işletmelerin üretimlerini arrtırabilecekleri her türlü olanağa sahip oldukları zaman aralığı
Küresel finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları, ödeme planları gibi konularda denetim ve organizasyon yapmak, aynı zamanda teknik ve finansal destek sağlamak gibi görevleri bulunan uluslararası bir organizasyondur.

Ü HARFİ

Ücret; işgücünün kullanımı karşılığında ödenen bedeldir. Kurum ve organizasyonlar tarafından çalışanlara ödenen maaşlar, primler ve komisyonlar ücret kapsamına girerler. İktisatta kullanılan iki tür ücret kavramı vardır: parasal ücret ve reel ücret.
Üretim, sınırlı sayıdaki malların miktarını ya da sağladığı faydayı artırmak amacıyla harcanan çabaların tümü.
Bir kimsenin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumuyla ilgili ad.

V HARFİ

Bankaya yatırılan paraya uydulanacak faizin fiilen yürütülmeye başlandığı tarih.
Kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralar
İşçinin brüt ücreti üzerinden SGK işçi payı ile işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile birlikte oluşan yeni tutardır. Bu tutar gelir vergisi matrahı olarak adlandırılır.

Y HARFİ

Muhasebede ticari işlemlerin evraklar baz alınarak, tarih sırasına göre, madde madde yazıldığı defterdir.
Önceden üretim sürecine girmiş veya üretilmekte olan fakat kullanılabilir ve satılabilir ürün haline gelmemiş maddelerdir.
Bir işletmede elde edilen dönem sonu kârın, kâr payı olarak dağıtılmayan veya kanun ya da ana sözleşme gereğince dağıtılmayan ve bilançoda çeşitli maksatlara ayrılmış olarak, ayrı kalemlerde gösterilen kısmıdır.

Z HARFİ

Belirli bir faaliyet dönemi sonunda, işletmenin dönem içi giderlerinin dönem içi gelirlerinden fazla olması durumudur. Zarar, sermayede veya kârdaki azalmayı gösterir.
Kanunda belirlenen sürelerin geçmesiyle borçluya alacak talebini reddetme hakkı tanıyan bir kavramdır.
Hukukta, genellikle bir başka biçimde davranma imkânsızlığı, başka bir deyimle, mecbur olunan bir davranış veya bir başka biçimde, yahut ortaya koyulduğundan değişik bir biçimde ifadesi imkânsız bir davranışa yönelme zorunluluğu olarak tanımlanan zaruret hali geniş anlamda bir cezalandırılmama nedenidir.

(Visited 315 times, 1 visits today)

Comments are closed.

Close