İhracatta Götürü Gider Uygulaması

İhracatta “Götürü Gider” uygulaması, bazı ülkelerde ihracatçılara sağlanan bir kolaylık olarak adlandırılabilir. Bu uygulama, ihracatçıların ihracat işlemlerinde belirli masrafları ayrıntılı olarak belgelemek yerine, belirli bir yüzde üzerinden tahmin edilen giderler üzerinden işlem yapmalarına izin verir.

İhracatta Götürü Gider uygulaması, ihracatçıların sürekli olarak ayrıntılı belgeler hazırlamak zorunda kalmadan daha hızlı ve kolay bir şekilde ihracat yapabilmelerini sağlamaktır. Bu şekilde, ihracatçıların belirli masrafları tek tek beyan etmeleri gerekmez ve ihracat süreçleri daha basit ve hızlı hale gelir.

Ancak, götürü gider uygulamasının dezavantajları da olabilir. Çünkü bu yöntem, gerçek maliyetleri tam olarak yansıtmaz ve belirli giderleri doğru bir şekilde hesaplamayı zorlaştırabilir. Ayrıca, bazı ülkelerde ihracatçıların belirli standartlara uymak için belgeler sunmaları gerekebilir ve bu durum götürü gider uygulamasının kullanımını kısıtlayabilir.

Her ülkenin ve ihracat yaptığı ülkenin kendi ihracat mevzuatına ve düzenlemelerine göre götürü gider uygulamasının şartları ve kullanımı değişebilir. İhracatçılar, ihracat yapacakları ülkenin geçerli ihracat düzenlemelerini ve götürü gider uygulaması şartlarını dikkatlice incelemeli ve yerine getirmelidir.

İlgili İçerik;Götürü Gider 

Götürü Gider Uygulamasından Yararlanabilecek Mükellefler

“Götürü Gider” uygulamasından yararlanabilecek mükellefler, genellikle belirli işletme faaliyetleri veya sektörlere göre farklılık gösterebilir. Bazı ülkelerde bu uygulama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işlem süreçlerini basitleştirmek ve maliyetleri azaltmak amacıyla kullanılır. Aşağıda, götürü gider uygulamasından yararlanabilecek bazı tipik mükellef profilleri verilmiştir:

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler): KOBİ’ler, götürü gider uygulamasından yararlanmak için uygun bir aday olabilirler. Bu işletmelerin maliyetleri ayrıntılı olarak belgelemek ve hesaplamak için yeterli kaynağı veya muhasebe personelini olmayabilir. Dolayısıyla, götürü gider uygulaması, ihracat işlemlerini daha hızlı ve basit hale getirebilir.
 • Sıkça İhracat Yapan İşletmeler: Bazı işletmeler, sürekli olarak ihracat yaptıkları için götürü gider uygulamasından yararlanabilirler. Bu işletmeler, sürekli olarak aynı tür maliyetlerle karşılaşabilir ve ayrıntılı belgeleme işlemlerini tekrar etmek yerine, götürü gider uygulaması ile işlem yapmayı tercih edebilirler.
 • Belirli Sektörlerde Faaliyet Gösteren İşletmeler: Özellikle bazı sektörlerde, belirli masrafların genellikle sabit olduğu ve tahmin edilebilir olduğu bilinir. Bu tür sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, götürü gider uygulamasını kullanarak sürekli olarak benzer maliyetleri işlem yapmak için kullanabilirler.
 • İhracatçılar Arasında Rekabetçi Pazarlarda Faaliyet Gösterenler: İhracatçılar, rekabetçi pazarlarda faaliyet gösterirken maliyetlerini düşürmek ve süreçleri basitleştirmek için götürü gider uygulamasını tercih edebilirler.

İlgili İçerik;Gelir Vergisi Nedir?

Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine 4108 sayılı Kanunla eklenen parantez içi hükme göre, tevsik edilemeyen giderlere karşılık olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek tutar, ihracat ve yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik hizmetler ile taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hâsılatın binde beşini aşamayacaktır. Sözü edilen hâsılat kavramı içinde değerlendirilecek dövizlerin, kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı aranılmayacaktır.

Belgesiz Gider Yazma Sınırı

GVK Md. 40/1′ e göre, belgelendirilemeyen giderlere karşılık olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek tutar, ihracattan döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşamayacaktır.

Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi

Götürü olarak hesaplanan giderlerin muhasebeleştirilmesi, işletmelerin kayıtlarında bu tür giderleri doğru bir şekilde göstermek için gereklidir. Götürü olarak hesaplanan giderler, ayrıntılı belgeleme gerektirmeden belirli bir yüzde üzerinden tahmin edilen masraflardır. İşte götürü olarak hesaplanan giderlerin muhasebeleştirilmesi için genel adımlar:

 • Gider Kategorilerinin Belirlenmesi: İlk adım, götürü olarak hesaplanacak gider kategorilerini belirlemektir. Bu gider kategorileri, işletmenin faaliyetlerine, ihracat türüne ve ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, taşıma giderleri, sigorta masrafları veya gümrük işlemleri gibi farklı kategoriler götürü olarak hesaplanabilir.
 • Götürü Oranlarının Belirlenmesi: Her gider kategorisi için uygun götürü oranları belirlenmelidir. Bu oranlar, genellikle işletmenin geçmiş performansı veya sektör standartlarına göre tahmin edilir. Örneğin, işletmenin ihracat nakliye giderlerini %5 oranında götürü olarak hesaplayabilir.
 • Hesaplama ve Kayıtların Tutulması: Belirlenen götürü oranları, ilgili giderlerin gerçekleştiği dönemlerde hesaplanmalı ve muhasebe kayıtlarına aktarılmalıdır. Bu, işletmenin muhasebe yazılımı veya elle yapılan muhasebe kayıtları yoluyla yapılabilir.
 • Muhasebe Kayıtlarının Doğrulanması: Götürü olarak hesaplanan giderler, işletmenin faaliyetlerine uygun ve geçerli bir şekilde hesaplanmalıdır. Bu nedenle, götürü giderlerin muhasebeleştirilmesi, muhasebe uzmanları veya denetçiler tarafından düzenli olarak doğrulanmalıdır.
 • Denetim ve Vergi Beyannameleri: Götürü olarak hesaplanan giderler, denetim süreçlerinde ve vergi beyannamelerinde de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, işletme yöneticileri ve muhasebe departmanı, götürü giderlerin düzenli olarak denetimden geçirilmesini ve vergi beyannamelerine doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamalıdır.

İlgili İçerik; Giderlerin Yansıtılması

Götürü Giderlerin Belgeli Giderlere Ek Olarak Uygulanması

Götürü giderlerin belgeli giderlere ek olarak uygulanması, belirli masrafların ayrıntılı olarak belgelenmesi ve muhasebeleştirilmesi gereken durumlar dışında, bazı giderlerin tahmin edilen yüzdelik oranlar üzerinden hesaplanması ve muhasebe kayıtlarına eklenmesi anlamına gelir. Bu uygulama, işletmelerin bazı giderleri ayrıntılı belgeleme zorunluluğu olmadan, daha hızlı ve basit bir şekilde muhasebeleştirmelerine olanak sağlar.

Belgeli giderler genellikle belirli harcama türlerini destekleyen faturalar, makbuzlar, sözleşmeler ve diğer belgelerle desteklenir. Bu belgeler, masrafların gerçek olduğunu ve işletme faaliyetleriyle doğrudan ilgili olduğunu doğrulamak için gereklidir.

Öte yandan, götürü giderler, işletmenin faaliyetlerinin niteliği ve büyüklüğüne bağlı olarak belirli bir yüzde üzerinden tahmin edilen masraflardır. Örneğin, bir ihracatçının nakliye masraflarını belirli bir yüzde üzerinden götürü olarak hesaplaması, bu giderlerin gerçek maliyetlerini ayrıntılı olarak belgelemeden muhasebeleştirmesini sağlar.

İlgili İçerik;Damga Vergisinin Yansıtılması

Götürü giderlerin belgeli giderlere ek olarak uygulanması, işletmeler için bazı avantajlar sağlar:

 • Daha Basit Muhasebe Süreci: Belgeli giderlerin ayrıntılı belgelenmesini gerektirmeyen götürü giderler, muhasebe süreçlerini daha hızlı ve basit hale getirir.
 • İşlem Masraflarının Düşürülmesi: Belgeli giderlerin belgelendirilmesi, işletmeler için bazı durumlarda ekstra masraflara neden olabilir. Götürü giderlerin kullanımı, belgeleme sürecine bağlı masrafları düşürebilir.

Ancak, götürü giderlerin belgeli giderlere ek olarak uygulanmasının bazı dezavantajları da olabilir:

 • Tam Doğruluk ve Şeffaflık Eksikliği: Götürü giderler, gerçek maliyetleri yansıtmayabilir ve bazı durumlarda masrafların tam doğruluğunu göstermez.
 • Vergi ve Denetim Riski: Bazı ülkelerde, götürü giderlerin kullanımı, vergi ve denetim risklerine yol açabilir. Vergi daireleri veya denetçiler, masrafların yeterli bir şekilde belgelenmediğini veya uygun oranların kullanılmadığını tespit edebilir.

Sonuç olarak, götürü giderlerin belgeli giderlere ek olarak uygulanması, işletmelerin belirli masrafları daha hızlı ve basit bir şekilde muhasebeleştirmelerini sağlar. Ancak, işletmelerin doğru oranları belirlemeye ve ilgili belgeleri saklamaya özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca, işletmelerin faaliyet gösterdiği ülkenin vergi mevzuatını ve muhasebe standartlarını takip etmeleri de kritik öneme sahiptir.

Kaynak: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 1. bendi
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
• 194 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
• 197 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
• 233 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği
• Danıştay 4. Dairesi E. 2004/1293 K.2005/529 sayı ve 31.3.2005 tarihli Kararı

(Visited 109 times, 1 visits today)
Close