Vergi Alacağını Güvence Altına Alan Haller;Teminat

Vergi Alacağını Güvence Altına Alan Haller;Amme idaresinin,ileride doğabilecek risklere karşı alacağını güvence altına almaya yönelik,bir koruma tedbiridir.

Güvence (Teminat) olarak Neleri Gösterebiliriz;

 • Para
 • Banka tarafından,verilen süresiz Teminat Mektubu,
 • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)
 • Menkul ve Gayrimenkul
 • Milli Esham ve Tahvilat

Bunun dışında yer alan ayrıntılı teminat bilgilerine ekte ulaşabilirsiniz.

Vergi Alacağını Güvence Altına Alan;İhtiyati Haciz

Borçlunun mal kaçırmasını önlemek amacıyla,dava açılmadan ve icra takibi başlatılmadan borçluya ait malların güvence sağlanarak, haczedilmesini ifade eder.

İhtiyati Hacze Hangi Hallerde Başvurulur;

 • Borçlunun belli bir ikametgahı yoksa,
 • Teminat istenmesi söz konusuysa,
 • Borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa,
 • Borçlunun Yurtdışına kaçma ihtimali varsa

Not:İhtiyati Hacze karşı 15 gün içerisinde vergi mahkemesine başvuru yapılabilir.

Vergi Alacağını Güvence Altına Alan;İhtiyati Tahakkuk

Henüz Tahakkuk etmemiş amme alacaklarını korumaya yönelik, bir önlemdir.

 • Yazılı ihtiyati haciz sebeblerinden biri mevcut ise,
 • Mükellef hakkında takibata girilmişse; (Madde 110- Amme alacağının tahsili için hakkında takip
  muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel
  olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadıyla mallarından bir kısmını
  veya tamamını:
  1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden düşürerek
  gerçek surette,
  2. Gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının uhdesine
  geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar
  vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri
  kalan mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar
  hapis cezası ile cezalandırılır.)
 • Teşebbüsün muvaazalı  olduğu ve  hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse.

İhtiyati Tahakkuka Tabi Vergiler;

İlgili içerik için;Vergi Hukuku Nedir?

Maliye Bakanlığı’nca Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’ de yapılan
belirlemeye göre madde metninde yazılı hallerden birinin bulunması halinde,
mükellefin henüz tahakkuk etmemiş;

 • Gelir Vergisi(Geçiçi Vergiler Dahil),
 • Kurumlar Vergisi(Geçiçi Vergiler Dahil),
 • Katma Değer Vergisi,
 • Damga Vergisi,
 • Özel Tüketim Vergisi,
 • Özel İletişim Vergisi,
 • Şans Oyunları Vergisi,
 • Banka ve Sigorta Muameleri Vergisi,
 • Veraset ve İntikal Vergisi,
 • Bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları,

hakkında ihtiyati Tahakkuk uygulanabilmektedir.

Not:İhtiyati Haciz tüm amme alacakları için,İhtiyati Tahakkuk ise sadece vergi ve resimler,bunların zam ve cezaları hakkında uygulanmaktadır.

İlgili içerik; Tarh İşlemleri? tüm detaylar burada!!!

Cebren Tahsil

Amme alacağının vade süresi içinde tahsil edilmesi gerektiği öne sürülmektedir.Süresinde tahsil edilmeyen,alacak için cebren(zorla)tahsil olunmasını ifade etmektedir.

İptal Davası

Kamu alacağının tahsiline engellemeye yönelik her türlü işlem ve tasarrufun iptali için alacaklı kamu idaresi,mahkemelerde dava açabilmektedir.

Rüçhan Hakkı

Haciz işlemlerine göre,Öncelik Hakkı,Kişilere öncelik tanıyan bir hak türüdür.Bu durum Rehinli alacaklar için geçerli değildir.

Takas

Mükelleflerin devletten hak etmiş olduğu,alacakların da vergi borçlarına mahsubunu ifade etmektedir.

Sorumluluk

Vergi kesenlerin,kanuni temsilcilerin tasfiye memurlarının şahsi sorumluluklarını ifade etmektedir.

 

İlgili İçerik;

Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler ilgili yazıya ulaşmak için yazımızın başlığına tıklayınız!!!

 

 

 

 

 

(Visited 110 times, 1 visits today)
Close