Written by 01:05 Genel, Güncel Bilgiler, Muhasebe Views: 75

7326 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı

7326 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı

7326 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.Kanun teklifi 3/6/2021 tarihinde meclis tarafından yasalaşmıştır.

7326 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanun ile;

 • Kesinleşmiş tüm kamu alacakları (Vergi,Sgk,Belediye,İdari Cezalar ve diğer Kurum Alacakları),
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,
 • İnceleme ve Tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
 • Matrah ve Vergi Artırımı,
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,
 • Mükelleflerin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazları ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerinin Yeniden Değerleme imkanı sağlamaktadır.

Kapsamı

Genel olarak yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar

 • Gelir Vergisi Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu,Katma Değer Vergisi Kanunu,ÖTV,Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usül Kanunu Kapsamına Giren Vergiler ile Bunlara Bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,Gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük)
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
 • Ecrimisil borçları,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar.
 • Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç),

7326 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Yapılandırma Kapsamına Girmeyen Alacaklar

 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
 • 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından verilen idari para cezaları,

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i,
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
İştirak,Yardım ve Teşvik Fiilleri Nedeniyle Kesilen İştirak,Yardım ve Teşvik Fiilleri Nedeniyle Kesilen
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TABLO

Borç Yapılandırma Başvuruları için Son Başvuru tarihi; 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili Vergi Dairelerine,Sosyal Güvenlik Kurumlarına,Belediyelere,ve Alacaklı ilgili Kurumlara Yapılabilecektir.

Ödeme İçin;

Vergi Borçluları İçin; 30 Eylül 2021 Tarihine Kadar,

Sgk Borçluları ise 31 Ekim 2021 Tarihine Kadar, ilk taksit ödemeleri yapılacaktır.

İlk iki taksidin ödenmemesi halinde,bir takvim yılı içerisinde 2 taksit eksik olması durumunda yapılandırma hakkı sona erecektir.Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

Taksitle yapılacak Ödemeler İçin Katsayılar;

6 Eşit Taksit İçin (1,09)
9 Eşit Taksit İçin (1,135)
12 Eşit Taksit İçin (1,18)
18 Eşit Taksit İçin (1,27)
KATSAYILAR

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

KAYNAK: RESMİ GAZETE

Şirketler Hakkında Tüm Detaylı Bilgilere Ulaşmak için Linke Tıklayınız!!!

Tevkifatlı Fatura Nedir? Kimler Tevkifatlı Fatura kesebilir ? Öğrenmek istediğiniz tüm ayrıntılar Yazımızda yer almaktadır.

Yazıya Ulaşmak için Linke Tıklayınız!!!

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır Ayrıntılı Tüm Bilgiler için Linke Tıklayınız!!!

 

 

(Visited 75 times, 1 visits today)
Close