Vergi Hukuku Nedir?

Vergi Hukuku;Mükellef ile Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen mali hukuk dalıdır. Verginin hukuki esaslarını,hak ve ödevlerini,uyuşmazlıklarını,  vergi suç ve cezalarını da inceleyen hukuk dalıdır.

Vergi Hukukunun Sınıflandırılması

Kendi içerisinde dörde ayrılmaktadır;

Genel Vergi Hukuku;

Vergi Hukukuna ilişkin,tüm ilke ve kuralları düzenleyen,vergi borcu ve ilişkilerinin incelendiği hukuk dalı, kapsamında değerlendirilmektedir.Genele yaygın olarak ifade edilen bu hukuk dalına örnek olarak Vergi Usul kanunu (VUK) olacaktır. 213 Sayılı Vergi Usul Hukuku Genel Vergi Hukukunun en önemli bölümünü oluşturacaktır.

Özel Vergi Hukuku;

Vergi sistemini oluşturan  ve bunları düzenleyen yasaların tek tek ele alınarak incelendiği hukuk dalı olarak adlandırılmaktadır.Türk vergi sistemi olarak adlandırılan Özel Vergi Hukukunun içerisinde Kurumlar Vergisi ,Gelir Vergisi,Katma Değer Vergisi vb.vergiler bu sınıfın içerisinde yer almaktadır.

Maddi Vergi Hukuku;

Bir kişiyi verginin borçlusu durumuna getiren düzenlemeler Vergi alacağının doğmasına neden olur.Vergi alacağının sona ermesi gibi konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Şekli Vergi Hukuku;

Verginin,şekline usulüne,yöntemine şekil şartlarına,ilişkin düzenlemeleri ifade eden hukuk dalı olarak adlandırılmaktadır.Burada vergi borçlusu sınıfına giren mükellef sınıfının defter tutmaları,beyanname bildiriminde bulunmaları,şekli görevler arasında sayılacaktır.

VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

Vergi Hukuku;Yasama’dan Doğan Kaynaklar

 

Anayasa Vergi hukuku

Hiyeraşik anlamda hukuk kaynakları arasında en üst sırada yer almaktadır.Diğer bütün kaynaklar anayasaya aykırı olamaz.

Anayasa’nın 73.maddesine göre;

  • “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere,mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.
  • Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı,maliye politikasının sosyal amacıdır.
  • Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur,kanunla değiştirilir veya kaldırılır.
  • Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,istisnalar,ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği  sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.”  https://www5.tbmm.gov.tr//develop/owa/tc_anayasasi.maddeler?p3=73

Kanun Vergi Hukuku

Vergi Anayasanın 73.maddesine göre kanunla konulur,kanunla değiştirilir ve kanunla kaldırılır.Verginin uygulanabilmesi için,o verginin  yürürlükte bulunması gerekmektedir.Ayrıca,uygulanacak vergi C cetvelinde de gösterilmesi şartı bulunmaktadır.Aynı zamanda hiçbir kanun anayasaya aykırı olarak da düzenlenemezler.

Uluslararası Anlaşmalar Vergi Hukuku

Yapılan bütün Uluslararası anlaşmalar TBMM tarafından,bir kanun ile uygun bulunması halinde yürürlüğe konulubilmektedir.Yani bütün uluslararası anlaşmalar bir kanun niteliğindedir.Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Vergi Hukuku;Yürütme’den Doğan Kaynaklar

Cumhurbaşkanı (Cbk) Kararları

Anayasanın 73.maddesine göre,Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,istinalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir. Cumhurbaşkanı kanunun belirlediği sınırlar dahilinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Genel Tebliğler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılmaktadır.I.Grup Tebliğler düzenleyici olarak görev yapmakla birlikte nitelik itibariyle asli bir kaynaktır.II Grup tebliğler ise açıklayacı olarak görev yapmakla birlikte Yardımcı (Tali) kaynaktır.

Özelge(Mükteza)

Vergiyle ilgili herhangi bir konuda tereddüte düşen mükellef yetkili makamlara başvuruda bulunabilir.Yetkili makamlarca mükellefe yapılan yazılı açıklmaya Özelge (mükteza) adı verilmektedir. Tek bir mükellefe yapılan yazılı açıklamaları kapsamaktadır.

Sirküler

Belirli bir mükellef grubuna yapılan yazılı açıklamaları kapsamaktadır.Aynı grupta yer alan birden fazla mükellefin sorularına genel olarak yapılan açıklamalardır.

Genelge

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kendi personeline yapmış olduğu açıklamaları kapsamaktadır.

Yönetmelik

Cumhurbaşkanı ve kamu tüzel kişilerinin kendi yetki alanları ile ilgili olan kanunların  ve tüzüklerin uygulanmasına ilişkin şekil esasları belirleyen hukuki kuralları içeren metinlerdir.

Vergi Hukuku;Yargı’dan Doğan Kaynaklar

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa mahkemesi kararları kanun gibi düzenleyici işlemlerin Anayasaya uygunluğunu denetleyen en yüksek mahkemedir.Anayasa Mahkemesi kararları kesindir.Verdiği iptal kararları geriye doğru yürüyemez.

İçtihadı Birleştirme Kararları

Yüksek yargı tarafından verilen İçtihadı birleştirme kararları  asli kaynak niteliğindedir.Resmi gazetede yürülüğe girmektedir.

Diğer Kaynaklar

Doktrin

Bilim adamlarının vergiyle ilgili görüş ,düşünce ve yorumlarını yansıtan bilimsel tebliğ,şerh,izah gibi kaynaklarıdır.

Örf ve Adetler

Vergi Hukukunda  sınırlı bir yeri bulunmaktadır. Veraset İntikal Vergisi kanununda örf ve adetlere yer verilmektedir.

 

Şirket ve Türleri Hakkında Tüm detaylar için bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

Şirket Açtınız veya Açmak istiyorsunuz? Yeterli Sermeyeye sahip değilim diye mi düşünüyorsunuz? Size Uygun Hibe destekleri için Kosgep Hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar işte burada !!!!

 

Sgk Teşvik Nedir?Kimler İşyerinde Teşvikte Faydalanabilir ? Hangi Teşvik İşyerime Uygundur?Akla Gelen Tüm Sorular bu yazımızda Linke Tıklayınız!!!

 

(Visited 59 times, 1 visits today)
Close