Komandit Şirket

Komandit şirket, ortakların sorumluluklarına göre farklılaşan bir ticaret şirketi türüdür. Birkaç ortak tarafından kurulur ve işletilir. Komandit şirkette iki tür ortak bulunur: komanditer ortaklar ve komandite ortaklar.

 • Komanditer Ortaklar: Bu ortaklar, şirketin yönetiminde aktif olarak yer almazlar ve yalnızca yatırdıkları sermaye miktarı kadar sorumludurlar. Bu tür ortaklar, şirketin borçlarından sadece yatırdıkları sermaye miktarıyla sınırlı olarak sorumludurlar. Yani, şirketin zararı durumunda ekstra bir ödeme yapmaları gerekmeyebilir.
 • Komandite Ortaklar: Bu ortaklar ise şirketin yönetiminde ve işletmesinde aktif olarak yer alan kişilerdir. Şirketin günlük işlerini yürütme sorumluluğunu üstlenirler. Aynı zamanda komandite ortaklar, yatırdıkları sermaye kadar sorumlu olmakla birlikte, şirketin borçlarından dolayı kişisel servetleriyle de sorumlu olabilirler.

Komandit şirketin kuruluş aşamaları genel olarak şu şekildedir:

 • İşletme Planı Hazırlığı: Şirketin amacı, faaliyet alanı, ortakların rolleri ve sorumlulukları gibi detaylar içeren bir işletme planı hazırlanması önemlidir.
 • Ortakların Belirlenmesi: Komandit şirketi kuracak olan komanditer ve komandite ortakların belirlenmesi gerekmektedir.
 • Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması: Şirketin nasıl işleyeceğini, ortakların hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir şirket sözleşmesi hazırlanmalıdır. Bu sözleşme noter huzurunda imzalanır.
 • Ticaret Siciline Kayıt: Şirket sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasının ardından ticaret siciline kayıt yaptırılır.
 • Vergi ve Diğer İşlemler: Şirketin faaliyete geçişi için gerekli vergi mükellefiyetleri sağlanır, gerekli izinler alınır ve diğer yasal işlemler tamamlanır.
 • Sermaye Yatırımı: Ortaklar, komanditer ortaklar tarafından yatırılan sermaye miktarını ve komandite ortakların işletmeyi yönetme ve işletme sermayesi sağlama sorumluluğunu yerine getirmelidir.
 • İşletmenin Faaliyete Geçişi: Gerekli tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra komandit şirket resmi olarak faaliyete geçer.

İlgili İçerik; Komandit Şirket Kuruluş İşlemi

Komandit Şirket Sözleşmesinde Bulunması Gereken Zorunlu Koşullar Nelerdir?

Komandit şirket sözleşmesi, ortakların hak ve sorumluluklarını, şirketin işleyişini ve diğer önemli konuları düzenleyen önemli bir belgedir. Aşağıda, bir komandit şirket sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu koşulları bulabilirsiniz:

 • Şirketin Adı ve Merkezi: Şirketin adı ve merkezinin belirtilmesi gerekmektedir. Şirket adı özel bir isim olmalı ve ticaret siciline kayıtlı olmalıdır.
 • Ortakların Bilgileri: Komanditer ve komandite ortakların isimleri, adresleri ve kimlik bilgileri gibi temel bilgilerin yer alması gerekir.
 • Sermaye Bilgileri: Ortakların yatırdığı sermaye miktarları ve sermayenin nasıl sağlandığı belirtilmelidir.
 • Ortakların Hak ve Sorumlulukları: Sermaye sağlama ve yönetim konularında komandite ve komanditer ortakların hak ve sorumlulukları ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Komanditer ortakların yalnızca sermayeyle sorumlu olacakları, komandite ortakların ise işletmeyi yöneten ve borçlarıyla sınırsız olarak sorumlu olabilecekleri belirtilmelidir.
 • Şirket Yönetimi: Komandite ortakların işletmenin günlük işleyişini nasıl yöneteceği, karar mekanizması ve yetki dağılımı gibi konuları içeren bölüm yer almalıdır.
 • Kar Paylaşımı: Ortaklar arasındaki kar paylaşımı yöntemi açıkça belirtilmelidir. Bu paylaşım, sermayeye göre olabileceği gibi farklı bir yöntemle de düzenlenebilir.
 • Kar Dağıtımı ve Zarar Katlanması: Karın nasıl dağıtılacağı, zarar durumunda ortakların sorumlulukları gibi mali konulara ilişkin detaylar belirtilmelidir.
 • Ortakların Devir ve İntikal Hakkı: Ortakların hisselerini devretme, devralma ve devredilen hisselerin nasıl değerlendirileceği gibi konulara yönelik kurallar içermelidir.
 • Şirketin Tasfiyesi: Şirketin tasfiyesi durumunda nasıl bir yol izleneceği, tasfiye süreci ve varsa artan mal varlığının nasıl paylaşılacağı belirtilmelidir.
 • Çeşitli Hükümler: İşbu sözleşmede yer almayan konulara ilişkin hükümler, anlaşmazlık durumunda uygulanacak yargı yetkisi gibi çeşitli hükümler içermelidir.
 • Noter Onayı: Sözleşme, tarafların katılımıyla noter huzurunda imzalanmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır.

İlgili İçerik; Evli Kadınlar Ticaret Şirketlerine Kurucu Ortak Olarak Katılabilir Mi?

Komandit Şirketin Sona Ermesi İnsifah ve Tasfiye

Komandit şirketin sona ermesi, işletmenin faaliyetlerinin sonlandığı ve ortakların bir araya gelerek şirketi kapatma kararı aldığı bir süreçtir. İki yaygın sonlandırma yöntemi insifah (tasfiyesiz sona erme) ve tasfiyedir. İşte her iki yöntemin ayrıntıları:

 1. İnsifah (Tasfiyesiz Sona Erme): İnsifah, komandit şirketin varlık ve borçlarının bir başka şirkete veya kişiye devredilerek sona erdiği bir yöntemdir. Burada, şirketin faaliyetleri sona ermez, ancak varlık ve borçlar devredilir. Bu şekilde, şirketin faaliyetleri devam ederken sorumluluklar ve haklar devredilen tarafların üzerine geçer. İnsifah sürecinde, tüm ortaklar anlaşmalı bir şekilde karar alır ve varlık-devir sözleşmesi hazırlanır. Bu yöntem, özellikle işletmenin devam etmesi ve bir şekilde devralınmasının uygun olduğu durumlarda tercih edilir.
 2. Tasfiye: Tasfiye, komandit şirketin faaliyetlerinin tamamen sona erdiği ve varlıklarının likidite edilerek borçların ödendiği veya paylaşıldığı bir süreçtir. Tasfiye süreci, genellikle işletmenin artık sürdürülemez olduğu, borçların ödenemeyecek durumda olduğu veya ortaklar arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda tercih edilir. Bu süreç, aşağıdaki aşamaları içerebilir:

İlgili İçerik;Standardizasyon Ölçüleri

Tasfiye Komiseri Atanması: Ortaklar, tasfiye işlemlerini yönetecek bir tasfiye komiseri atarlar.

  • Varlıkların Değerlemesi: Şirketin varlıkları (malzemeler, gayrimenkuller, alacaklar vb.) değerlenir.
  • Borçların Ödenmesi: Şirketin borçları, öncelik sırasına göre ödenir. Önce işletme borçları, ardından diğer borçlar ödenir.
  • Varlık Paylaşımı: Borçlar ödendikten sonra, kalan varlıklar ortaklar arasında paylaşılır. Paylaşım, ortakların sahip oldukları sermayeye göre yapılır.
  • Ticaret Sicil Kaydının Silinmesi: Tasfiye tamamlandığında, şirketin ticaret sicil kaydı silinir ve şirket resmi olarak sona erer.

İlgili İçerik;Standardizasyon Ölçüleri

Hangi yöntemin seçileceği, şirketin durumuna, ortaklar arasındaki ilişkilere ve hedeflere göre değişebilir.

İlgili İçerik;Kollektif Şirketler

(Visited 60 times, 1 visits today)
Close