Kollektif Şirketler

Kuruluşu

Kollektif şirketler, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek iş birliği yaparak ticaret yapmayı amaçladığı bir iş ortaklığı modelidir. Kollektif şirketlerin kuruluşu, belirli prosedürler ve hukuki süreçler gerektirir.

İlgili İçerik;IASB Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu

Kollektif şirketlerin kuruluş aşamasında izlenmesi gereken adımlar:

 • Ortaklar Arasında Anlaşma Sağlanması: İlk adım, kollektif şirketin kurulması konusunda tüm ortaklar arasında bir anlaşma sağlamaktır. Bu anlaşma, şirketin amacını, faaliyet alanını, ortakların sorumluluklarını, sermaye paylaşımını ve diğer önemli konuları içermelidir.
 • Ana Sözleşme Hazırlanması: Ortaklar, şirketin işleyişini ve yönetimini düzenleyen bir ana sözleşme hazırlamalıdır. Ana sözleşme, şirketin adını, amacını, faaliyet alanını, sermaye paylaşımını, ortakların sorumluluklarını ve diğer hükümleri içerir.
 • Ana Sözleşmenin Noter Onayı: Hazırlanan ana sözleşme, noter tarafından onaylatılmalıdır. Noter onayı, ana sözleşmenin taraflar arasında geçerli ve resmi bir belge olarak kabul edilmesini sağlar.
 • Ticaret Siciline Başvuru: Ana sözleşmenin noter onayından sonra, şirketin ticaret siciline kaydedilmesi gereklidir. Ticaret siciline başvurarak şirketin resmi olarak kuruluşunu tamamlamış olursunuz.
 • Vergi ve Diğer Yükümlülüklerin Düzenlenmesi: Kollektif şirketin kuruluşuyla birlikte vergi numarası almak gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekebilir. Ayrıca, gerekli ise yerel otoriteler veya diğer resmi kurumlarla ilgili işlemleri tamamlamalısınız.
 • Banka Hesabının Açılması: Şirketin işlemlerini yönetmek için bir banka hesabı açılması gerekebilir. Bu hesap, şirketin gelirlerini ve giderlerini izlemek için kullanılır.

İlgili İçerik; Şirketler ve Türleri Nelerdir?

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar

 • Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek.
 • Şirketin kollektif olduğu
 • Ticaret ünvanı ve merkezi
 • Çalışma konusu
 • Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
 • Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

İlgili İçerik; Kollektif Şirket Kuruluşu İçin Dilekçe Örneği

Kollektif Şirketler Oy Kullanma Hakları

Kollektif şirketlerde ortakların oy kullanma hakları, şirketin yönetimine ve karar alma süreçlerine katılımlarını belirler. Bu haklar, şirketin ana sözleşmesinde ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilir. Genel olarak, ortakların sahip olduğu sermaye miktarı, oy haklarını etkileyebilir. İşte kollektif şirketlerde oy kullanma hakları hakkında temel bilgiler:

 • Eşit Oy Hakkı: Kollektif şirketlerde, her ortağın genellikle eşit oy hakkına sahip olduğu görülür. Yani, her ortak bir oy hakkına sahip olabilir ve kararlar çoğunlukla oy çokluğuyla alınır. Bu durum, ortakların eşitliğini ve iş birliği ruhunu destekler.
 • Serbest Oy Kullanma: Ortaklar, kendi kararlarına göre oy kullanabilirler. Oy kullanma hakkı, ana sözleşme ve yasal düzenlemeler tarafından sınırlanmadıkça serbesttir.
 • Sermaye Paylaşımına Göre Oy Hakkı: Bazı durumlarda, ortakların sahip oldukları sermaye miktarına göre oy hakları farklılık gösterebilir. Örneğin, daha yüksek sermayeye sahip ortaklar daha fazla oy hakkına sahip olabilir. Bu durum, sermayenin katkısına dayalı bir denge sağlamayı amaçlar.
 • Özel Durumlar ve Oy Kısıtlamaları: Bazı ana sözleşmeler veya yasal düzenlemeler, belirli konularda oy kullanma haklarını sınırlayabilir veya özel durumlar için farklı düzenlemeler içerebilir. Örneğin, önemli stratejik kararlar için oy çokluğu yerine oy birliği gerekebilir.
 • Oy Kullanma Zamanlaması: Ortaklar, genellikle önemli kararlar alınırken oy kullanırlar. Şirket yönetimi, belli periyotlarda veya belirli olağanüstü durumlarda toplanır ve kararlar alınır. Bu toplantılarda ortaklar, kendi oy haklarına göre kararlarını belirlerler.

Kollektif şirketlerde oy kullanma hakları, şirketin işleyişini ve yönetimini şekillendiren temel unsurlardan biridir. Ortaklar arasındaki iş birliğini desteklemek ve şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, bu haklar açık ve adil bir şekilde düzenlenmelidir. Oy haklarının detayları, şirketin ana sözleşmesinde belirtilirken, yasal düzenlemelere de uygunluk göstermelidir.

Kollektif  Şirketler Ticaret Sicili İşlemleri

İlgili İçerik; Anonim Şirketler

Kollektif Şirketler Denetim Hakları

Kollektif şirketlerde, ortakların denetim hakları, şirketin faaliyetlerini ve yönetimini denetleme yeteneklerini ifade eder. Denetim hakları, şirketin sağlıklı işleyişini ve şeffaf yönetimini desteklemek amacıyla düzenlenir. İşte kollektif şirketlerde ortakların denetim hakları hakkında temel bilgiler:

 • Bilgi Edinme Hakkı: Ortaklar, şirketin faaliyetleri, mali durumu ve yönetimine dair bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu hak, ortakların şirketin iç işleyişine ve karar alma süreçlerine dair bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 • Muhasebe ve Belgelerin İnceleme Hakkı: Ortaklar, şirketin muhasebe kayıtlarını ve diğer belgelerini inceleme hakkına sahiptir. Bu sayede, şirketin mali durumunu ve işlemlerini değerlendirme imkanına sahiptirler.
 • Denetim Komitesi Kurma: Bazı kollektif şirketler, denetim işlevini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla denetim komitesi kurabilirler. Bu komite, şirketin mali faaliyetlerini ve iç kontrol sistemini gözlemleyerek ortaklara rapor sunar.
 • Dış Denetim: Büyük ölçekli veya kamuya açık kollektif şirketler, dışarıdan bir denetim firmasıyla anlaşarak bağımsız bir denetim süreci yürütebilirler. Bu, şirketin finansal tablolarını ve işlemlerini bağımsız bir uzmanın gözden geçirmesini sağlar.
 • Olağan Genel Kurul Toplantıları: Kollektif şirketler, belirli aralıklarla olağan genel kurul toplantıları düzenlerler. Bu toplantılarda ortaklar, şirketin faaliyetlerini değerlendirir, yönetim organlarını seçer veya denetler, mali tabloları onaylar ve diğer önemli kararlar alır.
 • Oy Hakkının Kullanımı: Ortaklar, genel kurul toplantılarında ve diğer önemli karar alma süreçlerinde oy kullanarak denetim işlevini yerine getirirler. Oy kullanma, ortakların şirketin faaliyetlerini şekillendirmedeki etkisini gösterir.

Denetim hakları, şirketin şeffaf yönetimini, mali sağlığını ve adaletli işleyişini destekler. Bu haklar, kollektif şirketlerin tüm ortaklarının eşit şekilde katkıda bulunmalarını ve yönetimde söz sahibi olmalarını sağlar. Denetim haklarının detayları, şirketin ana sözleşmesinde ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilir.

İlgili İçerik;Anonim Şirketlerde Tedrici Kuruluş

Kollektif Şirketin Sona Ermesi Ortakların Hakları Fesih Nedenleri

Kollektif Şirketin Sona Ermesi: Kollektif şirketin sona ermesi, çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu nedenler, şirketin faaliyetlerini durdurması, ortakların anlaşmazlığı, belirli hedeflerin gerçekleşmemesi gibi durumlar olabilir. Kollektif şirketin sona erdiği durumda, ortakların sahip olduğu haklar ve yükümlülükler değişebilir.

Ortakların Hakları: Kollektif şirketin sona ermesi durumunda, ortaklar aşağıdaki haklara sahip olabilirler:

 • Varlıkların Dağıtımı: Kollektif şirketin sona erdiği durumda, şirketin varlıkları dağıtılır. Bu dağıtım, ortakların paylarına göre gerçekleştirilir.
 • Bilgi Edinme Hakkı: Ortaklar, şirketin sona erme sürecinde şirketin mali durumu, varlıkları ve diğer önemli bilgiler hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Oy Hakkı: Ortaklar, sona erme sürecinde de genel kurul toplantılarına katılarak oy kullanma hakkına sahiptirler. Bu toplantılarda, sona erme sürecinin yönetimi ve varlık dağıtımı gibi konularda kararlar alınabilir.

İlgili İçerik; Bağımsız Denetimde Rotasyon Uygulaması

Fesih Nedenleri: Kollektif şirketin sona ermesine neden olan bazı fesih nedenleri şunlar olabilir:

 • Ortaklar Arasındaki Anlaşmazlık: Ortaklar arasında ciddi anlaşmazlıklar ve iş birliği eksiklikleri, şirketin sona ermesine yol açabilir.
 • Ortaklardan Birinin İstifası veya Vefatı: Ortaklardan biri işbirliğini sonlandırmak istediğinde veya vefat ettiğinde, şirketin sona ermesine neden olabilir.
 • Belirli Hedeflerin Gerçekleşmemesi: Şirketin belirlediği hedeflerin gerçekleşmemesi, sona erme nedeni olabilir.
 • Mali Zorluklar: Şirketin mali zorluklarla karşılaşması ve bu zorlukların aşılamaması durumunda sona erme yaşanabilir.
 • Hukuki Nedenler: Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilememesi veya yasal düzenlemelere uyulmaması sona erme nedeni olabilir.
(Visited 87 times, 1 visits today)
Close