SGK Teşvik Nedir?

SGK Teşvik

İşyerlerinin ve çalışanların,istihdamın arttırılması ve işsizliğin azalmasını önlemek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen şartlara göre verilen desteklerdir.

SGK TEŞVİKLERİ NELERDİR?

5510 Sayılı Kanun‘un 81.maddesinin 1.fırkasının (ı) bendine göre işverenlerin, çalıştırdığı sigortalıların kazandığı prim esasları üzerinden hesaplanan Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primlerinin işveren hissesinden %5’lik kısmı kadar indirim uygulanabilir.

SGK Teşvik Yararlanma Şartları

* Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
* Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
* Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
* Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
* İşverenin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,

Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Uygulanan %5’lik İndirim

5510 Sayılı Kanun‘un 81.maddesinin 1.fırkasının (i) bendine göre,işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere,yurtdışına götürülen/gönderilen Sigortalılar için kazandığı prim esasları üzerinden hesaplanan,genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinden %5’lik kısmı kadar Sgk Teşvik indirimi uygulanabilir.

SGK Teşvik Yararlanma Şartları

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
* Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
* Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış, taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması,
* Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
* Yapılan işin 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması

5510 Sayılı Kanun‘un 81.maddesinin 2.fırkasına göre,51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler için,prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak,ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde %6’lık kısmı için Sgk Teşvik indirimi uygulanabilir.

SGK Teşvikten Yararlanma Şartları

* Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
* Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı
* 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz,
* Yapılan işin 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işlerinden olmaması

5510 Sayılı Kanun‘un ek 2.Maddesine göre,Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan,gelişmişlik düzeyleri belirlenen illerde,işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

SGK Teşvik Yararlanma Şartları

Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,
* Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
* Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olması, tamamlama vizesinin yapılmış olması,
* 6183 sayılı Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması

5510 Sayılı Kanun‘un 81.Maddesinin (k) bendine göre, Mükellefiyete başladığı tarih itibariyle,18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanların yararlandığı, ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82.madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

SGK Teşvikten Yararlanma Şartları

* 18-29 yaş aralığında olup ilk defa iş yeri açan gerçek kişilerden olması gerekmektedir.
* Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

5510 Sayılı Kanun‘un 81.Maddesinin (j) bendine göre,İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden %5’lik kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

SGK Teşvik Yararlanma Şartları

* Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
* Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması ya da borçlarını taksitlendirmesi/yapılandırması ve taksitlendirmenin/yapılandırmanın devam etmesi gerekmektedir.

5510 Sayılı Kanun‘un 80.Maddesine göre, 2020 yılı Ocak ile Aralık ayı dönemi içinde bu maddede belirtilen şartları sağlayan gün sayısı ile 2,50 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar,bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası fonundan karşılanmaktadır.

SGK Teşvikten Yararlanma Şartları

* Destek tutarı işyeri ayrımı yapılmaksızın tüm işyerleri için ilk olarak 2016 yılında günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) olarak uygulanmıştır. Bu uygulama 2017, 2018, 2019 yıllarında devam etmiş olup 2020 yılı için de uygulanmaktadır.
* Destekten, 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyeri işverenleri ile 2019 yılında prime esas günlük kazancı 128 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 256 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 341 TL altında ücretle çalıştırılan sigortalıların işverenleri yararlanacaktır.
* 2020 yılından önce tescil edilen işyerlerinden, 2019 yılında aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirimde bulunulduğu en az sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan aylar için destek verilmeyecektir.
* Kayıt dışı çalışma ile sahte sigortalı bildiriminin tespiti halinde asgari ücret destekleri geri alınacaktır. Tespit tarihinden sonra da verilmeyecektir.

Gss ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için linke tıklayınız.

KDV  NEDİR ? ile ilgili konumuza ulaşmak için linke tıklayınız.

 
 

(Visited 61 times, 1 visits today)
Close