Teknopark İşletmeler

Teknopark İşletmeler, teknoloji ve yenilik odaklı işletmelerin faaliyet gösterebileceği özel bir işletme bölgesidir. Genellikle üniversiteler, özel sektör veya kamu kurumları tarafından kurulur ve işletilir.

Teknopark İşletmeler, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları için uygun ortamlar sağlar ve girişimcilere destek olur. Bu tür işletmeler genellikle yüksek teknolojili ürünler ve hizmetler geliştirir, bu nedenle yüksek gelir potansiyeli vardır.

Teknopark İşletmeleri, genellikle sanayi alanlarından ayrılmakta ve doğal çevreleri korumak için sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Ayrıca, bu işletmeler genellikle inovasyon, teknoloji transferi ve iş birliği faaliyetlerine katkıda bulunan üniversitelerle yakın bir ilişki içindedir.

İlgili İçerik; Arge Desteği Fonu

İstisna ve İndirim Kullanan Kurumlara %10  Deprem Vergisi 

 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancının tespitinde dikkate alınan istisna ve indirim tutarları ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahlar ek verginin konusunu oluşturmaktadır.

 Kurumlar vergisi mükelleflerince elde edilen tüm kazançlar kurum kazancına dâhil edilmekte, 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda düzenlenen indirim ve istisnalar ise kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler” ile “Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler” bölümünde gösterilmek suretiyle kazancın veya vergiye tabi matrahın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.

İ

Ek Verginin Konusuna Giren İstisnalar;

 •  İştirak Kazançları İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-a)
 •  Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-b).
 • Yurtdışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-c).
 • Emisyon Primi Kazancı İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-ç).Taşınmaz, İştirak Hisseleri ve Fon Satış Kazancı İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-e).
 • Bankalara, Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olanların Taşınmaz veya İştirak Hisselerinin Satış Kazancı İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-f).
 • Yurtdışı Şube Kazançları İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-g).
 •  Yurtdışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetler Kazanç İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-h).
 •  Eğitim ve Öğretim Kazanç İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/1-ı).
 •  Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yönetici Şirketlere İlişkin Kazanç İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/A).
 • Sınai Mülkiyet Hakları Satış Kazancı İstisnası (5520 sayılı Kanun Madde 5/B).
 •  5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazanç İstisnası (193 sayılı Kanun).
 •  Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Sağlanan Kazanç İstisnası (4490 sayılı Kanun).
 •  Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası (3218 sayılı Kanun) .
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazanç İstisnası (4691 sayılı Kanun).
 • Araştırma Altyapılarının Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Kazançlarda İstisna (6550 sayılı Kanun).
 • Özel Kanunlarda Yer Alan ve Ek Vergi Matrahına Dâhil Edilmesi Gereken Diğer İstisnalar.
 • 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan ve ek verginin konusuna giren indirimler şunlardır:
 •  Yurtdışına Verilen Yazılım, Mühendislik, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Kazanç İndirimi (5520 sayılı Kanun Madde 10/1-ğ).
 •  Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (5520 sayılı Kanun Madde 10/1-ı).
 • Yatırım İndirimi İstisnası (193 sayılı Kanun Geçici Madde 61 kapsamında tevkifata tabi olmayanlar).
 •  Ar-Ge ve Tasarım İndirimi (5746 sayılı Kanun).
 •  Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 sayılı Kanun).
 • Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 sayılı Kanun).
 •  Özel Kanunlarda Yer Alan ve Ek Vergi Matrahına Dâhil Edilmesi Gereken Diğer İndirimler.

İlgili İçerik;Yıllık Enflasyon Nedir?

Teknopark Bölgesinde Yer Alan Mikro ve Küçük İşletmeler Deprem Vergisinden Muaf Tutulacak

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmaz.

Kurumlar Vergisi Beyanında Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Vergi İstisna Bölümü

Kurumlar Vergisi Beyanında, Teknoloji bölgesinde kazanç sağlayan teknopark işletmeleri, İstisna ve İndirimden faydalandığı için, 2022 Kurumlar Vergisi beyanında zarar dahi etse %10 deprem vergisi ödeme koşulu bulunmaktadır. Ancak Mikro ve Küçük işletmeler, bu istisnanın dışında yer almaktadır. Kanun Kapsamında, Mikro ve Küçük İşletme şartlarını taşıyan firmaların, Bdp bölümünde yer alan kutucuğu “Evet” olarak işaretlemesi durumunda %10 olarak hesaplanan vergi otomatik olarak sıfırlanacaktır.

İlgili İçerik;Döviz Arbitrajı

Mikro İşletme Nedir?

Mikro işletme, çalışan sayısı, cirosu ve varlık değeri bakımından küçük ölçekli işletmelerdir. Genellikle 1-10 çalışanı olan ve yıllık ciro veya toplam varlık değeri 5 milyonu aşmayan belirli bir sınırın altında olan işletmeler olarak tanımlanırlar.

Mikro işletmeler, küçük işletmeler içinde en küçük ölçekte olanlardır. Bu işletmeler genellikle tek bir kişi veya birkaç kişi tarafından işletilir ve sınırlı kaynaklara sahip olabilirler. Bu nedenle, işletme sahipleri çoğu zaman birden fazla görevi üstlenmek zorunda kalırlar.

Mikro işletmeler genellikle bölgesel veya yerel pazara hizmet verirler. Bu işletmeler, ticaret, hizmet veya üretim sektöründe faaliyet gösterebilirler. Örnek olarak, küçük bir restoran, dükkan veya butik, serbest meslek sahibi bir danışmanlık firması, küçük bir el sanatları veya tasarım işletmesi gibi işletmeler mikro işletme olarak kabul edilebilirler.

Mikro işletmelerin avantajı, daha az maliyetle kurulabilmesi ve yönetilebilmesidir. Ancak, bu işletmelerin dezavantajı, sınırlı kaynaklara sahip olmaları ve büyüme potansiyellerinin sınırlı olmasıdır.

İlgili İçerik;Kurumlar Vergisi

Küçük İşletmeler

Küçük işletmeler, çalışan sayısı, cirosu ve varlık değeri bakımından orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmelere kıyasla daha küçük ölçekte olan işletmelerdir. Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri elli milyon Türk Lirasını aşmayan belirli bir sınırın altında olan işletmeler olarak tanımlanırlar. Küçük işletmeler, ekonomik büyümeye katkıda bulunarak, istihdam oluşturarak ve yerel toplulukları destekleyerek önemli bir rol oynamaktadır.

Küçük işletmeler, ticaret, hizmet ve üretim sektörleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterebilirler. Bu işletmeler, sınırlı kaynaklara sahip oldukları için, genellikle daha esnek ve hızlı kararlar alabilme avantajına sahiptirler. Bu nedenle, küçük işletmeler, hızlı değişen piyasa koşullarına daha iyi uyum sağlayabilirler.

Küçük işletmelerin avantajları arasında düşük işletme maliyetleri, daha az karmaşık yönetim yapısı, hızlı karar alma süreçleri ve kişisel müşteri ilişkileri yer almaktadır. Küçük işletmeler, yerel topluluklarla daha güçlü bir bağlantı kurabilirler ve müşterilerine daha özgün ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilirler.

Ancak, küçük işletmelerin dezavantajları arasında sınırlı finansman kaynakları, pazarlama ve satış alanında yetersizlikleri, yetenekli iş gücü bulma zorluğu ve işletme sahibinin iş yükünün yoğunluğu yer almaktadır. Bu nedenle, küçük işletmelerin büyüme potansiyeli sınırlı olabilir ve rekabet edebilme güçleri düşük olabilir.

Küçük işletmeler, birçok ülkede hükümetler tarafından desteklenmektedir. Bu destekler arasında vergi indirimleri, hibe ve kredi imkanları, işletme eğitimi ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Bu destekler, küçük işletmelerin başarılı olmalarına ve büyümelerine yardımcı olabilir.

Kaynak: Resmi Gazete Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Kanun Tebliği

İlgili İçerik;Özet Döviz Pozisyon Raporu

(Visited 113 times, 1 visits today)
Close