Şirketlerde Tasfiye İşlemleri;

“Tasfiye halindeki şirket” ifadesi, şirketin kapanma sürecine girdiği anlamına gelir. Bu süreçte yapılması gereken işlemler şu şekildedir:

 • Tasfiye kararının alınması: Şirket yönetim kurulu tarafından tasfiye kararı alınmalıdır. Bu karar genel kurulun onayına sunulur
 •  Karar Alınmadan Önce  Müdürlük süresi süreli ise süre değişikliği, Ortakların Ad ve Soyad değişiklikleri, tescil edilmesi gerekmedir.
 • Tescil işlemleri gerçekleştikten sonra, tasfiyeye girmeye engel bir durum bulunmuyor ise Tasfiyeye giriş kararı alınmalıdır.   (Tasfiye Giriş Karar Örneği)
 • Alınan bu karar ile birlikte ; Şirket yönetim kurulu, tasfiye işlemlerini yürütmek üzere bir tasfiye memuru atamalıdır. Tasfiye memuru, şirketin varlıklarını toplayacak, borçlarını ödeyecek ve işlemlerini sonlandıracak kişidir.
 • Tasfiye memuru Türk vatandaşı ve Türkiye de yerleşik olmalı, birden fazla seçilmesi halinde en az birinin bu özelliğe sahip olması gerekir.
 • Tasfiye girişi ve tasfiye sonu kararlarının tescil talep dilekçesini tasfiye memuru / memurları imza etmeli.
 • Şirketin borçları tasfiye memuru tarafından ödenecektir. Borçların ödenmesi sırasında öncelikle öncelikli borçlar ödenir. Öncelikli borçlar, vergi borçları, çalışanların ücret ve tazminatları gibi borçlardır.
 • Şirketin varlıklarının paylaşımı: Şirketin varlıkları, borçların ödenmesinin ardından hissedarlar arasında paylaştırılacaktır.

Tasfiye Sürecinde Verilecek Beyannameler

Tasfiye sürecinde, şirketin vergi beyannamelerinin düzenlenmesi ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (2 nolu beyan da dahil) ve muhtasar beyannamesi normal dönemlerde olduğu gibi devam edecektir.

Şirketin, çalışanların ücret ve tazminatlarını ödemesi ve SGK primlerini ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle, tasfiye sürecinde SGK beyannamelerinin de düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, şirketin tasfiye sürecinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yapılması gereken beyannameler de olabilir. Örneğin, şirketin iş yaparken kullandığı lisanslar varsa, bu lisansların iptal edilmesi için ilgili kuruluşlara beyanname verilmesi gerekebilir.

Tasfiye Giriş Beyannamesi Ne zaman Verilmelidir?

Tasfiye işlemleri için şu andaki mevzuata göre 3 ay sürmektedir. Örneğin; Tasfiye giriş kararınız

11.04.2023  tarihinde başladı. Kurumun tasfiye karanının tescil edildiği tarih  ise 11.07.2023 tarihi olacaktır.

Bu süreçten sonra yapılacak işlemler;

Tasfiye Beyannamesi aynı takvim yılı içerisinde verildiyse,tasfiyenin sonuçlandığı tarih itibariyle 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirim yapılmalıdır.

Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Şirketlerde Tasfiye İşlemleri;

Tasfiye Sonu işlemleri  İçin Gerekli Evraklar;

 • Dilekçe,
 • Genel Kurul Kararı  (Tasfiye Sonu Karar Örneği)
 • Düzenlenmiş ise Hazirun Cetveli ( Genel kurul kararı yerine ortaklar kurulu kararı ibraz edilmişse hazirun cetveline gerek bulunmamaktadır.
 • Alacaklılara çağrı ilan metni (şirket antetli/başlıklı kağıda hazırlanarak getirilecektir.                                    (Tasfiye Alacaklarına Çağrı ilanı Örneği)
 • Tasfiye Sonu Bilançosu (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış son ve kesin Bilanço)

 Not: Şirkete ait tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubenin terkini başvurusu da yapılmalıdır. 

İlgili İçerik; Kurumlar Vergisi

Tasfiye Sonrası Yapılacak İşlemler

 • Şirketin kaydının silinmesi: Şirketin kaydının bulunduğu ticaret sicili müdürlüğüne, kapanış beyannamesi verilerek şirketin kaydının silinmesi gerekmektedir.
 • Şirketin mal varlığının tasfiyesi: Şirketin mal varlığı, tasfiye memuru tarafından satılır veya devredilir. Satış veya devir işlemleri tamamlandıktan sonra, elde edilen gelir, şirketin alacaklılarına ve pay sahiplerine dağıtılır.
 • Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi: Şirketin tasfiye döneminde oluşan vergi yükümlülükleri, tasfiye memuru tarafından ödenir veya vergi dairelerine beyan edilir. Vergi yükümlülükleri tamamlandıktan sonra, vergi borçları ile ilgili olarak ilgili vergi dairesinden borcu yoktur belgesi alınması önerilir.
 • Çalışanların hakları: Tasfiye döneminde çalışanların hakları, kanun ve sözleşme hükümlerine göre ödenir. Çalışanların ücretleri, tazminatları, kıdem tazminatları, izinlerinin ücreti ve diğer hakları tasfiye memuru tarafından ödenir.
 • Pay sahiplerinin hakları: Tasfiye sonucunda, şirketin varlıklarının satışından elde edilen gelir, pay sahiplerine dağıtılır. Pay sahiplerinin hakları, tasfiye memuru tarafından hesaplanır ve dağıtılır.
 • Şirketin kapatılması: Tasfiye işlemleri tamamlandıktan sonra, şirketin kapatılması işlemi gerçekleştirilir. Şirketin kapatılması, şirketin kaydının silinmesi ve diğer ilgili işlemlerin tamamlanmasıyla gerçekleştirilir.

İlgili İçerik; Limited Şirketlerde Tasfiyeden Dönme

Kaynak:İstanbul Ticaret Odası

İlgili İçerik;Sanayi Sicil Belgesi

İlgili İçerik; Finansman Gider Kısıtlaması 

 

(Visited 760 times, 3 visits today)
Close