Kurumlar Vergisi       Kurumlar Vergisi “Ek Vergi” Hakkındaki Genel Tebliği

Türkiye’deki tüzel kişilerin elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri vergidir. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tüzel kişiliklerin faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, vergilendirilebilir gelir olarak kabul edilir ve bu gelirler üzerinden Kurumlar Vergisi ödenir.

Kurumlar Vergisi mükellefleri

 • Anonim şirketler,
 • Limited şirketler,
 • Kooperatifler,
 • Dernekler,
 • Vakıflar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sermayesi Paylara bölünmüş komandit şirketler,
 • Sermayesi paylara bölünmemiş komandit şirketler ve iş ortaklıkları

Kurumlar Vergisisinde Mükellifiyet ikiye Ayrılır;

Tam Mükellefiyet        

 • Hem Türkiye’de hem de Yurdışında elde ettikleri gelirleri kapsar
 • Kanuni veya İşmerkezi Türkiye’de bulunan kurumlar

Dar Mükellefiyet

 • Sadece Türkiye’de elde ettikleri gelirleri kapsamaktadır.
 • Kanuni ve İşmerkezi Türkiye dışında bulunan kurumlar bu kapsamda yer alır.

Kurumlar Vergisi oranı, 2022 yılı için %23 olarak belirlenmiştir.  Kurumlar Vergisi, yıllık olarak beyan edilir ve ödenir. Vergi beyannamesi verme süresi Hesap Döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25.günü akşamına kadar verilmektedir.

İlgili İçerik; Sermaye Artırımı ve Sermaye Azaltımı

Kurumlar Vergisi Muafiyet ve İstisnalar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda belirtilen bazı hallerde, muafiyeti ve istisnaları uygulanabilmektedir. Bu muafiyet ve istisnalardan bazıları şunlardır:

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar: Dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar, faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödemezler.
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımından Elde Edilen Kazançlar: Hisse senedi, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinden elde edilen kazançlar, kurumlar vergisinden istisna tutulur.
 • Yatırım Teşvikleri: Yatırım teşvik belgesi kapsamında olan yatırımlar, belirli oranda kurumlar vergisinden muaf tutulabilir.
 • Diğer İstisnalar: Özel ekonomik bölgelerdeki faaliyetler, kamu yararına çalışan derneklerin ticari faaliyetleri, sigorta şirketlerinin teknik karşılıkları, bazı araştırma-geliştirme faaliyetleri, uluslararası taşımacılık hizmetleri gibi durumlar kurumlar vergisinden istisna tutulabilir.

İlgili İçerik;Konsorsiyum (Joint Venture) Sözleşmesi

Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

KVK’nın 5.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları,belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnadan Yararlanabilmek için;

 • İştirak edilen kurumun anonim veya limited şirket niteliğini taşıması,
 • Kanuni ve İş Merkezinin Türkiye’de bulunmaması,
 • İştirak Payını elinde tutan kurumun yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması,
 • İştirak kazancının elde edildiği tarih itibariyle,iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süre ile elde tutulması,
 • Yurtdışı İştirak Kazancının İştirak edilen Kurumun Faaliyette bulunduğu Ülke Vergi Kanunları uyarınca en az %15 Oranında Gelir ve  Benzeri Toplam Vergi Yükü Taşıması
 • İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin beyannamenin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi, gerekmektedir.

Yurtdışı Kazancı istisna kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yapılan giderler ve maliyetler düşüldükten sonra bulunacak olan kazancın % 50 ‘si Kurumlar vergisi beyannamesinin “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecek, ayrıca faaliyet sonucunda zarar olması halinde ise indirim söz konusu olmayacaktır.

%50 kazanç istisnası uygulanması durumunda, yurtdışı hizmet ihracatı gelirleri brüt olarak beyan edilir ve bu gelirlerin yarısı, gelir vergisi matrahından düşülür. Yani, yurtdışı hizmet ihracatı gelirleri üzerinden %50 kazanç istisnası uygulandıktan sonra kalan gelirler, gelir vergisi matrahına dahil edilir.

Örneğin, yurtdışına sağlanan bir hizmet karşılığı olarak 100.000 TL gelir elde edildiğini varsayalım ve %50 kazanç istisnasından yararlanıldığını düşünelim. Bu durumda, 100.000 TL brüt gelir beyan edilir ve 50.000 TL (%50) kazanç istisnası uygulanarak 50.000 TL vergi matrahından düşülür. Kalan 50.000 TL ise  vergi matrahına dahil edilir ve bu tutar üzerinden  hesaplanır.

 

İlgili İçerik; Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ

İlgili İçerik; Gelir Vergisi Nedir?

 

 

 

 

(Visited 132 times, 1 visits today)
Close