Anlaşmasız Oligopol Modelleri

Anlaşmasız oligopol Modelleri, bir pazarda birkaç büyük işletmenin faaliyet gösterdiği bir rekabet modelidir. Bu işletmeler, birbirlerinin faaliyetlerini etkileyebilecek düzeyde pazar gücüne sahiptir. Anlaşmasız oligopol Modelleri, işletmeler fiyat ve üretim miktarı gibi kararları bağımsız olarak alır ve rekabet stratejilerini belirler. Bu durum, pazardaki rekabetin dinamiklerini etkiler ve genellikle karmaşık ve değişken bir rekabet ortamı yaratır.

Anlaşmasız oligopol Modelleri, işletmeler genellikle karşılaştıkları diğer işletmelerin tepkilerini dikkate alarak stratejilerini belirler. Bu, bir işletmenin fiyatını veya üretim miktarını değiştirmesi durumunda diğer işletmelerin nasıl tepki vereceğini anlamak için sürekli bir analiz ve tahmin yapmalarını gerektirir. İşletmeler genellikle rekabet avantajı sağlamak için farklı stratejiler uygularlar ve bu da pazarda dinamik bir denge oluşturur.

Anlaşmasız Oligopol Modelleri ‘nde 6 adet rekabet Modeli bulunmaktadır:

Cournot Modeli

Cournot modeli, anlaşmasız oligopoldeki bir rekabet modelidir. Model, 19. yüzyıl Fransız ekonomisti Augustin Cournot tarafından geliştirilmiştir. Cournot modeli, bir pazarda iki işletmenin benzer ürünleri ürettiği ve kararlarını aynı anda aldığı durumu temsil eder.

Cournot modelinde, her işletme diğer işletmenin üretim miktarını sabit kabul ederken, kendi üretim miktarını maksimize etmeye çalışır. İşletmeler, rakibin üretim miktarını dikkate alarak en yüksek kârı elde etmek için kendi üretim miktarlarını belirler.

İlgili İçerik; Konsolidasyon Nedir?

Cournot modelinde her işletmenin kâr maksimizasyonu için iki önemli adım vardır:

 • Rakibin tepkisini tahmin etme: İşletme, kendi üretim miktarını belirlemeden önce rakibinin tepkisini tahmin etmelidir. Bu genellikle rakibin üretim miktarını sabit kabul ederek yapılır. Tahmin, rekabet stratejisini belirlemek için kritik bir adımdır.
 • Kendi üretim miktarını belirleme: İşletme, rakibinin tepkisini tahmin ettikten sonra kendi üretim miktarını belirler. Amacı, kendi üretim miktarını seçerek pazardaki talebi en iyi şekilde karşılamak ve maksimum kâr elde etmektir.

Cournot modeli, işletmelerin birbirlerinin üretim miktarlarını dikkate alarak kendi stratejilerini belirlediği bir etkileşimli bir rekabet modelidir. İşletmeler, rekabet avantajı sağlamak için diğer işletmelerin stratejilerini analiz eder ve kendi kararlarını buna göre şekillendirir. Bu modelde, işletmelerin üretim miktarları birbirlerini etkiler ve pazardaki denge üretim miktarları arasında oluşur.

Bertrand Modeli

Bertrand modeli, anlaşmasız oligopoldeki bir rekabet modelidir. Model, Joseph Bertrand tarafından geliştirilmiştir ve Cournot modelinden farklı bir rekabet stratejisi üzerine odaklanır.

Bertrand modelinde, iki işletme benzer ürünleri üretir ve fiyatlarını belirler. İşletmeler, rekabet avantajı sağlamak için fiyatları belirlerken kararlarını aynı anda alır. Bu modelde işletmeler, rakibin fiyatını dikkate alarak en yüksek kârı elde etmeye çalışır.

İlgili İçerik; Bertrand Modeli

Bertrand modelinde işletmelerin kâr maksimizasyonu için iki önemli adım vardır:

 • Rakibin tepkisini tahmin etme: İşletme, kendi fiyatını belirlemeden önce rakibin tepkisini tahmin etmelidir. Bu, genellikle rakibin fiyatını sabit kabul ederek yapılır. Tahmin, işletmenin fiyat stratejisini belirlemek için kritik bir adımdır.
 • Kendi fiyatını belirleme: İşletme, rakibin tepkisini tahmin ettikten sonra kendi fiyatını belirler. Amacı, rakibin fiyatını altında bir fiyat belirleyerek müşterileri çekmek ve maksimum kâr elde etmektir.

Bertrand modeli, Cournot modelinden farklı olarak, işletmelerin fiyatları üzerinden rekabet ettiği bir rekabet modelidir. Bu nedenle, işletmeler arasındaki rekabet genellikle fiyat savaşları şeklinde ortaya çıkar. İşletmeler, fiyatları düşürerek müşteri talebini çekmeye çalışır ve fiyatları en düşük seviyeye indirerek pazarda rekabet avantajı elde etmeye çalışır.

Bertrand modeli, işletmelerin fiyat belirleme stratejilerini ve pazar paylarını anlamak için kullanılan bir analitik araçtır. Model, işletmelerin fiyatlarını nasıl belirlediklerini ve pazardaki fiyat rekabetinin nasıl şekillendiğini açıklamada yardımcı olur. Ancak, gerçek dünyadaki pazarlarda daha karmaşık faktörler, üretim maliyetleri, ürün farklılaşması gibi etkenler ve diğer rekabet stratejileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

İlgili İçerik;Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Edgeworth Modeli

Edgeworth modeli, anlaşmasız oligopoldeki bir rekabet modelidir. Model, Francis Ysidro Edgeworth tarafından geliştirilmiştir ve rekabetin bir tüketici tercihi perspektifinden incelenmesine odaklanır. Edgeworth modeli, iki işletmenin birbirleriyle rekabet ettiği bir pazarda kaynakların dağılımını analiz eder.

Edgeworth modelinde, iki işletme benzer ürünleri üretir ve bu ürünleri tüketicilere satışa sunar. İşletmelerin hedefi, kârını maksimize etmek için kaynakları en verimli şekilde kullanmaktır. Model, işletmelerin üretim ve fiyat stratejilerini belirlerken tüketici tercihlerini ve talep koşullarını dikkate alır.

Edgeworth modelinde işletmelerin davranışı aşağıdaki adımlarla analiz edilir:

 • Üretim miktarlarının belirlenmesi: İşletmeler, kârlarını maksimize etmek için üretim miktarlarını belirler. Bu, maliyetleri, talebi ve diğer pazar koşullarını dikkate alarak gerçekleştirilir.
 • Üretim miktarlarına göre mal dağılımı: İşletmelerin belirlediği üretim miktarlarına dayanarak, pazardaki mal dağılımı modellenir. Bu, Edgeworth kutusu adı verilen bir grafik üzerinde gösterilebilir. Edgeworth kutusu, iki işletmenin üretim miktarlarını ve kaynakların dağılımını gösterir.
 • Tüketici tercihleri ve talep belirlenmesi: Edgeworth kutusu üzerinde, tüketicilerin tercihlerine ve taleplerine ilişkin izokurveler çizilir. Bu izokurveler, tüketicilerin farklı mal kombinasyonlarına olan tercihlerini gösterir. İşletmeler, tüketicilerin taleplerini ve fiyat hassasiyetlerini dikkate alarak fiyatlarını belirler.
 • Dengenin belirlenmesi: Modelde, rekabetçi denge, işletmelerin üretim miktarlarını ve fiyatlarını birleştiren bir noktada gerçekleşir. Bu nokta, tüketicilerin tercihlerine uygun olarak mal dağılımını ve fiyatları belirler.

Edgeworth modeli, kaynakların etkin dağılımını ve tüketici refahını analiz etmek için kullanılan bir analitik araçtır. Model, işletmelerin üretim ve fiyat stratejilerini belirlemek için tüketici tercihlerini ve talebi dikkate alır. Ancak, modelin varsayımları ve analitik karmaşıklığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Chamberlin Modelleri

Chamberlin modelleri, anlaşmasız oligopoldeki rekabeti açıklamak için geliştirilen bir dizi rekabet modelini ifade eder. Edward Chamberlin tarafından ortaya atılan bu modeller, daha gerçekçi ve farklılaşmış ürünlerin olduğu pazarlarda rekabeti ele alır.

Chamberlin modelleri, homojen olmayan ürünlerin olduğu pazarları ve tüketicilerin ürünler arasında farklı tercihlere sahip olduğu durumları dikkate alır. Bu modellerde, işletmelerin farklılaşmış ürünlerle rekabet ettiği ve fiyatlandırma ve pazarlama stratejilerini bu farklılaşma üzerine inşa ettiği varsayılır.

İlgili İçerik;Booking Faturası

Chamberlin modellerinde işletmelerin davranışı aşağıdaki şekillerde analiz edilir:

 • Ürün farklılaştırması: İşletmeler, benzersiz özelliklere sahip ürünler sunarak tüketicilerin tercihlerine hitap etmeye çalışır. Farklılaşmış ürünler, fiyat üzerindeki rekabeti azaltabilir ve işletmelerin pazar payını artırabilir.
 • Rekabet stratejileri: Chamberlin modellerinde işletmeler, ürün farklılaştırması ve marka imajı gibi unsurları kullanarak rekabet avantajı sağlamak için çeşitli stratejiler uygular. Reklam, fiyat esnekliği ve dağıtım kanalları gibi faktörler de rekabet stratejilerini etkileyebilir.
 • Tüketici tercihleri ve talep analizi: Chamberlin modellerinde tüketicilerin tercihleri ve talepleri, farklı ürünlerin özellikleri ve fiyatlarıyla ilişkilendirilir. İşletmeler, tüketicilerin tercihlerine uygun olarak ürünlerini tasarlar ve fiyatlarını belirler.
 • Piyasa denge noktası: Chamberlin modellerinde, işletmelerin rekabet stratejileri ve tüketicilerin tercihleri üzerine inşa edilen bir denge noktası bulunur. Bu denge noktasında, işletmelerin pazar payı ve fiyatlarının belirlendiği bir durum gerçekleşir.

Chamberlin modelleri, rekabetin daha gerçekçi bir şekilde analiz edilmesine imkan tanır ve farklılaşmış ürünlerin olduğu pazarlarda rekabetin karmaşıklığını yansıtır. Bu modeller, işletmelerin pazarlama stratejilerini ve ürün farklılaştırmasını anlamak için kullanılan analitik araçlardır.

İlgili İçerik;Teknopark İşletmeler

Stackelberg Modeli

Stackelberg modeli, anlaşmasız oligopoldeki bir rekabet modelidir. Model, Heinrich von Stackelberg tarafından geliştirilmiştir ve işletmelerin davranışlarını ve rekabet stratejilerini lider-takipçi ilişkisi üzerinden analiz eder. Bu modelde, bir işletme lider konumunda olup diğer işletmeler ise takipçi konumundadır.

Stackelberg modelinde, lider işletme diğer işletmelerin kararlarını önceden bildiği ve buna göre stratejisini belirlediği varsayılır. Lider işletme, takipçi işletmelerin tepkisini dikkate alarak üretim miktarını belirlerken, takipçi işletmeler liderin üretim miktarına uyum sağlamaya çalışır. Bu modelde lider işletme, üretim miktarını belirledikten sonra takipçi işletmelerin pazarda bıraktığı talebi karşılamak ve maksimum kâr elde etmek için fiyatını belirler.

Stackelberg modelinde işletmelerin davranışı aşağıdaki adımlarla analiz edilir:

 • Liderin stratejisini belirlemesi: Lider işletme, rakiplerinin kararlarını önceden bilerek kendi üretim miktarını belirler. Lider, takipçi işletmelerin tepkilerini dikkate alarak pazardaki talebi kontrol etme avantajına sahiptir.
 • Takipçilerin stratejilerini belirlemesi: Takipçi işletmeler, liderin üretim miktarını göz önünde bulundurarak kendi üretim miktarlarını belirler. Amacı, liderin belirlediği üretim miktarına uyum sağlamak ve pazarda talebi karşılamak için en uygun fiyatı belirlemektir.
 • Piyasa denge noktasının belirlenmesi: Modelde, lider ve takipçi işletmelerin stratejileri birleşerek pazardaki dengeyi oluşturur. Bu denge noktasında lider işletmenin üretim miktarı ve fiyatı belirlendikten sonra takipçi işletmelerin üretim miktarı ve fiyatları buna uyum sağlar.

Stackelberg modeli, işletmeler arasındaki lider-takipçi ilişkisini ve liderin önceden bilgiye sahip olduğu dinamikleri ele alır. Bu model, lider işletmenin rekabet avantajına sahip olduğu durumları analiz etmek için kullanılır. Stackelberg modeli, işletmelerin rekabet stratejilerini belirlemek ve pazardaki denge noktasını tahmin etmek için kullanılan bir analitik araçtır. Ancak, gerçek dünyadaki pazarlarda daha karmaşık faktörler ve dinamikler bulunabilir ve bu nedenle Stackelberg modeli bazı basit varsayımlarla sınırlıdır.

İlgili İçerik;Finansman Fonu

Sweezy Modeli

Sweezy modeli, anlaşmasız oligopoldeki rekabeti analiz etmek için kullanılan bir rekabet modelidir. Model, Paul Sweezy tarafından geliştirilmiştir ve işletmelerin fiyat rekabeti üzerindeki etkileşimlerini ele alır. Sweezy modeli, işletmelerin kâr maksimizasyonu stratejilerini dikkate alırken talep esnekliklerini ve rekabet stratejilerini analiz eder.

Sweezy modelinde, işletmelerin homojen olmayan ürünlerle rekabet ettiği ve fiyatlarını belirlerken rakiplerinin tepkisini dikkate aldığı varsayılır. Bu modelde, işletmeler fiyatları değiştirirken talep esnekliğini göz önünde bulundururlar. İşletmeler, fiyatlarını düşürdüklerinde talebin ne kadar artacağını ve fiyatlarını yükselttiklerinde talebin ne kadar düşeceğini hesaplarlar.

İlgili İçerik;Alan Yolcu Vergisi

Sweezy modelinde işletmelerin davranışı aşağıdaki şekillerde analiz edilir:

 • Talep esnekliklerinin belirlenmesi: İşletmeler, ürünlerinin talep esnekliklerini analiz eder. Bu, fiyat değişikliklerine nasıl tepki verildiğini belirlemek için önemlidir. Genellikle, işletmelerin talep esneklikleri negatif ve kısıtlıdır, yani fiyat artışları talebi daha fazla düşürürken, fiyat indirimleri talebi daha az artırır.
 • Rekabet stratejileri: Sweezy modelinde işletmeler, fiyat değişikliklerinin rakiplerinin tepkilerini nasıl etkileyebileceğini değerlendirir. İşletmeler, fiyatları düşürdüklerinde rakiplerinin de fiyat indirimine gitme eğiliminde olabileceğini ve talebin artabileceğini göz önünde bulundurarak stratejilerini belirler.
 • Fiyat belirleme ve karar alma: İşletmeler, rakiplerinin fiyatlarını dikkate alarak kâr maksimizasyonu için fiyatlarını belirler. Sweezy modelinde işletmeler, rakiplerinin tepkilerini hesaba katarak rekabet avantajı elde etmeye çalışır. İşletmeler, fiyat değişikliklerinin kârlarına nasıl etki edeceğini analiz eder ve optimum fiyatı belirler.

Sweezy modeli, işletmeler arasındaki fiyat rekabeti ve talep esnekliklerinin önemini vurgular. Model, işletmelerin fiyat stratejilerini belirlemek ve rekabet avantajı elde etmek için kullanılan bir analitik araçtır.

İlgili İçerik;Konkordato Nedir?

(Visited 460 times, 1 visits today)
Close