Ödeme

Vergi Borcu Sona Erdiren Nedenler;Vergi Borcu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir.Ödeme Zamanı ise,kanunlarda gösterilen süreler içinde ödenir.Ödeme Süresinin son günü verginin vadesi tarihidir.

Vergi Borcu Sona Erdiren Takas

Bir verginin daha önce ödenmiş olan kısmının vergi borcundan düşürülmesine verginin mahsubu denir.

Vergi Borcu Sona Erdiren Uzlaşma

Re’sen,İkmalen veya idarece tarh edilmiş olan vergilerin Mükellef ile Vergi İdaresinin karşılıklı görüşmesi sonucunda mutabık kalarak anlaşması halinde, vergi borcu kısmen veya tamamen ortadan kalkacaktır.

Vergi Borcu Sona Erdiren Zamanaşımı

Zamanaşımı kendi içerisinde 2’ye ayrılmaktadır.

Tahakkuk Zamanaşımı

Vergiyi Doğura Olayı takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl içerisinde Mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğramaktadır.

Bu olayı bir örnek ile belirtelim; Ocak 2021 tarihinde verilmesi gereken bir beyanname hangi süre zarfında zamanaşımına uğrayacaktır.Burada İlk tarih takvim yılı olacaktır.Başlangıç olarak 01.01.2021 tarihinden itibaren 5 yıl sonunda yani 31.12.2025 tarihi itibariyle zamanaşımına uğrayacaktır.Bu süre tamamlandıktan sonra vergi alacağı sona erecektir.Tahakkuk Zamanaşımı Vergi Usul Kanunu’nda(VUK) düzenlenmiştir.Bu doğrultuda Anayasada hükümler de belirlenmiş ve ilgili kanun maddelerinde tebliğ edilmiştir.

Durduran Nedenler

  • Vergi idaresine vergi matrahının tespiti için takdir komisyonuna başvurulması,
  • Mücbir Sebebler(Doğal Afet,Yangın Sel)

Tahsil Zamanaşımı

Tahakkuk zamanaşımında olduğu gibi tahsil zaman aşımının da  süresi 5 yıldır.Tahsil Zamanaşımı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da(AATUHK) Düzenlenmiştir.

Durduran Nedenler

  • Mükellefin Yabancı Ülkelerde Bulunması,
  • Hileli İflas Etmesi
  • Terekenin Tasfiyesi

Kesen Nedenler

  • Ödeme
  • Ödeme Emri Tebliği
  • Mal Bildirimi Yapılması
  • Teminat İstenmesi
  • Haciz Uygulanması

Kısacası Para ve Paraya benzeyen bütün nedenler tahsil zamanaşımını kesen nedenler olarak sırayalabiliriz.Tahsil zaman aşımında yukarıda belirtilen nedenlerden biri gerçekleşmiş olması halinde, zamanaşımı süresi yeniden hesaplanacaktır.

Vergi Borcu Sona Erdiren Terkin

Vergi Borcunun tamamen veya kısmen silinmesi işlemi terkin olarak adlandırılmaktadır. Kendi içerisinde gruplara ayrılmaktadır;

Doğal Afetler Sebebiyle;

Olası bir Yangın, Deprem,Kuraklık vb.gibi afetler nedeniyle mükelleflerin malvarlıklarının 1/3’ünü kaybetmesi durumunda,kaybettiği gelir kaynakları veya zarara uğrayan araziler için tahakkuk eden vergi,Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından silinir.

Tahsilden Vazgeçme Sebebiyle Terkin

Takibi veya tahsili imkansız hale gelen,veya tahsili için yapılacak olan giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan vergi borçları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terkin edilir.

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ile Terkin

Mükellefin aleyhine yapılan hataların düzeltilmesi yoluyla ortaya çıkan fazla tahakkuk vergi borcu terkin edilir.

Tahakkuktan Vazgeçme

İkmalen,Re’sen veya İdarece tarh edilen vergiler ve bunlara ilişkin cezaların toplam miktarını aşmaması ve tahakkukları için yapılacak olan giderlerin bu miktarlardan fazla olacağının tespiti halinde,Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen  usul ve esaslara göre tahakkuktan vazgeçme hakkını ortaya koyacaktır.

Vergi Borcu Sona Erdiren Nedenler;

Vergi Hukuku Nedir ?  bilmeniz gereken tüm detaylar için yazımızın başlığına Tıklayınız!!!

Tarh İşlemleri  başlığı altında verginin verginin doğumundan tahsiline kadar herşeye Ulaşabilirsiniz!!!

Şirket ve Türleri Nelerdir ?  Bu yazımızda şirketler hakkında bilinmesi gereken tüm ayrıntılara Ulaşabilirsiniz!!!

 

 

(Visited 63 times, 1 visits today)
Close