7440 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı        Sgk-Bağkur Yapılandırma Başvuru

7440 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. Kanun teklifi 9/3/2023 tarihinde meclis tarafından yasalaşmıştır.

7440 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanun ile;

31.12.2022 ve öncesi dönemlerine ait;

 • Kesinleşmiş tüm kamu alacakları (Vergi,Sgk,Belediye,İdari Cezalar ve diğer Kurum Alacakları),
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,
 • İnceleme ve Tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
 • Matrah ve Vergi Artırımı,
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi,
 • Gelir Vergisi Kanunu,Kurumlar Vergisi Kanunu,Katma Değer Vergisi Kanunu,ÖTV,Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usül Kanunu Kapsamına Giren Vergiler ile Bunlara Bağlı vergi cezaları,gecikme faizleri,Gecikme zamları  ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük)
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
  Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
 • Ecrimisil borçları,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,
 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar.
 • Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları

Kesinleşmiş Alacaklar

Ödenecek Tutar  Tahsilinden Vazgeçilen Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i,
Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı
İştirak,Yardım ve Teşvik Fiilleri Nedeniyle Kesilen  İştirak,Yardım ve Teşvik Fiilleri Nedeniyle Kesilen

Borç Yapılandırma Başvuruları için Son Başvuru tarihi; 31.05.2023 tarihine kadar ilgili Vergi Dairelerine,Sosyal Güvenlik Kurumlarına,Belediyelere,ve Alacaklı ilgili Kurumlara Yapılabilecektir.

Matrah ve Vergi Artırımı

7440 sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanununa göre 2018 ile 2022 yıllarına ait,Gelir Vergisi,Kurumlar Vergisi ,Stopaj Vergilerini ve Katma Değer vergilerini  kanun kapsamından yararlandırabilirler.

Matrah artırımı yapılan yıllar için sonrasında vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı

YILLAR ARTIRIM ORANI ASGARİ ARTIRIM ORANI
2018 %35 200.00
2019 %30 215.00
2020 %25 230.00
2021 %20 260.00
2022 %25 500.00

 

Gelir Vergisi Matrah Artırımı

YILLAR ARTIRIM ORANI ASGARİ ARTIRIM ORANI

BİLANÇO ESASI &SERBEST MESLEK KAZANCI

2018 %35 94.000
2019 %30 99.600
2020 %25 105.800
2021 %20 112.400
2022 %25 200.00

 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Vergi Artırımı

YILLAR VERGİ ARTIRIM ORANI
2018 %6
2019 %5
2020 %4
2021 %3
2022 %2

 

Kdv Vergi Artırımı

YILLAR VERGİ ARTIRIM ORANI
2018 %3
2019 %3
2020 %2,5
2021 %2
2022 %2

 

Ödeme İçin;

Peşin ve İlk Taksit ödemeleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

İlk iki taksidin ödenmemesi halinde,bir takvim yılı içerisinde 2 taksit eksik olması durumunda yapılandırma hakkı sona erecektir.Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında oniki,onsekiz,yirmidört ve kırksekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

Taksitle ödeme seçeneğinde yapılandırılan tutarlara;yıllık %9 oranına tekabül eden katsayı uygulanacaktır.

Katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

KAYNAK: Resmi Gazete  7440 Sayılı Kanun

İlgili İçerik;Sermaye Artırımı ve Sermaye Azaltımı

İlgili İçerik;Vergilendirme Hataları Düzeltilmesi

İlgili İçerik;Leasing Nedir?

İlgili İçerik;Ohal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Tedbirler

(Visited 257 times, 1 visits today)
Close