Değerleme Ölçüleri

Değerleme Ölçüleri;Maliyet Bedeli

Değerleme Ölçüleri ilki olan VUK’da maliyet bedeli üç unsurdan oluşmaktadır;

 • İktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi,
 • Değerinin arttırılması,
 • Bunlara müteferri bilimum giderler

Maliyet Bedeli ile değerlenecek olan iktisadi kıymetler;

 • Gayrimenkuller
 • Gayrimenkullerin müterrim cüzleri ve teferruatı
 • Tesisat ve makineleri
 • Özel Maliyet Bedeli
 • Zirai mahsuller ve Hayvanlar
 • Emtia

Değerleme Ölçüleri;Borsa Rayici

Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına gerekse ticaret borsasına kayıtlı olan,iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelerin ortalama değerini ifade eder.

Türkiye’de faaliyet gören 4 farklı türde borsa bulunmaktadır;

 • Tarımsal ürünlerin spot olarak işlem gördüğü ticaret borsaları,
 • Hisse senetlerinin işlem gördüğü Menkul Kıymet Borsası (İMKB)
 • Kıymetli Madenlerin işlem gördüğü Altın Borsası (İAB)
 • Finansal ve tarımsal sözleşmelerin işlem gördüğü vadeli işlem ve opsiyon borsası (VOB)

Veraset İntikal Vergisinde hisse senedi ve tahvillerle ilgili değerleme ölçüleri borsa rayicidir.

İlgili İçerik; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070403-17.htm

Değerleme Ölçüleri;Tasarruf Değeri

Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde,sahibi için arz ettiği gerçek değeridir.

 • Mevduat veya kredi sözleşmelerine bağlı alacak ve borçlar,
 • Vadesi gelmemiş olan senede bağlı ticari alacak ve borçlar,
 • Banka, banker ile sigorta şirketlerinin alacak ve borçları,
 • Şüpheli alacaklar

Mukayyet(Kayıtlı) Değer

Bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir.

 • Senetsiz alacak ve borçlar (Çekler Dahil)
 • Kuruluş ve örgütlenme giderleri
 • Karşılıklar
 • Gelecek aylara ait giderler
 • Avanslar
 • Gelecek yıllar için peşin ödenen giderler

İtibari (Nominal) Değer

Her nevi senetlere esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.

 • Kasa mevcudu
 • Çıkarılmış Tahviller
 • Bedelsiz iktisap edilen hisse senetleri
 • Eshamlı Şirketler
 • İktisadi Kamu müesseselerince çıkarılan Tahviller

Vergi Değeri

Bina ve arazinin rayiç değeridir.

İlgili İçerik; Vergilendirme hatalarının düzeltilmesi ile ilgili yazımızı da inceleyebilirsiniz!!!

Rayiç Bedel

Bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir.Veraset intikal vergisinde,menkul mallar ve gemilerin  değerlemesinde kullanılan ölçüdür.Finansal kiralama işlemlerinde de dolaylı olarak kullanılmaktadır.

Emsal Bedeli

Gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen,ya da doğru olarak tespit edilemeyen bir malın,değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir.

Emsal Bedeli;

 • Ortalama Fiyat Esasına,
 • Maliyet Esasına,
 • Takdir komisyonunca takdir yolu ile uygulanmaktadır.

 

İlgili İçerik;  Vergi Denetim Yolları hakkında ayrıntılı tüm bilgiler işte bu yazımızda mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederiz.

 

(Visited 106 times, 1 visits today)
Close