Muhasebenin Temel Kavramları

Sosyal Sorumluluk Kavramı:

Muhasebede “sosyal sorumluluk”, bir işletmenin ekonomik faaliyetleri dışında, toplum ve çevre gibi sosyal ve çevresel konularda duyarlılık göstermesini ve olumlu katkıda bulunmasını ifade eder. Sosyal sorumluluk kavramı, işletmenin sadece finansal performansına odaklanmak yerine, etik değerlerine, çevre dostu uygulamalara ve toplumun refahına yönelik sorumluluklarını da göz önünde bulundurmasını gerektirir.

Muhasebenin Temel Kavramları,Sosyal sorumluluk, işletmelerin sadece kâr amacı gütmek yerine, toplumda ve çevrede daha sürdürülebilir ve adil bir etki yaratma amacını taşımasını içerir. Bu, işletmelerin etik davranışlar sergilemelerini, çalışanların iyi bir çalışma ortamına sahip olmalarını, çevreyi korumayı, toplum projelerine katkı sağlamayı ve sosyal sorunlara duyarlılık göstermeyi içerir.

İlgili İçerik; Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

Kişilik Kavramı:

Muhasebenin Temel Kavramları,İşletmenin sahip veya sahiplerinden,yöneticilerinden,personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olması ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesidir.

İşletmenin Sürekliliği Kavramı:

İşletmenin sürekliliği kavramı, bir işletmenin faaliyetlerinin gelecekte de devam edeceği varsayımıdır. Muhasebede ve işletme yönetiminde kullanılan önemli bir temel kavramdır. İşletmenin sürekliliği, finansal tabloların hazırlanması ve işletme yönetiminin stratejilerinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.

İşletmenin sürekliliği kavramı, şirketin gelecekte var olacağı, faaliyetlerine devam edeceği ve finansal yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımına dayanır. Bu kavramın kabulü, muhasebe kayıtlarının doğru ve güvenilir olmasını sağlamak için önemlidir.

İşletmenin sürekliliği, finansal tabloların hazırlanmasında dikkate alınan temel varsayımlardan biridir. Genellikle muhasebe işlemleri, işletmenin faaliyetlerine devam edeceği varsayımı üzerine yapılmaktadır. Bu nedenle, bir işletmenin sürekliliği, finansal tabloların okunması ve yorumlanması için önemli bir bağlam sağlar.

Ancak, işletmenin sürekliliği varsayımı her zaman doğru olmayabilir. Bazı durumlarda, işletmeler mali zorluklarla karşılaşabilir ve iflas edebilir. Bu tür durumlarda, işletmenin sürekliliği varsayımı geçerli olmaz ve muhasebe kayıtlarında farklı yaklaşımlar kullanılabilir, örneğin varlık değerlemesi ve yükümlülük tanınması konusunda farklı politikalar uygulanabilir.

İşletmenin sürekliliği kavramı, muhasebe standartlarının temel taşlarından biridir ve işletmelerin finansal durumlarının ve performanslarının adil ve gerçekçi bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için bu varsayımın dikkate alınması önemlidir.

İlgili İçerik; Menşe (Origin) Nedir?

Dönemsellik Kavramı:

Dönemsellik kavramı, muhasebede ve finansal raporlamada kullanılan önemli bir ilkedir. Bu ilkeye göre, işletme faaliyetleri belirli zaman aralıklarında, genellikle bir yıllık dönemlerde raporlanmalıdır. Finansal tablolar, belli bir dönem için işletmenin mali durumunu ve performansını yansıtmalıdır. Muhasebenin Temel Kavramları,Dönemsellik kavramı, işletmelerin mali durumlarını ve performanslarını anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunabilmek için vazgeçilmez bir ilkedir.

Dönemsellik kavramının önemli unsurları şunlardır:

 • Muhasebe Dönemleri: İşletmelerin faaliyetleri bir dönemden diğerine geçiş gösterir. Bu dönemler genellikle bir yıl olup, işletmelerin faaliyet sonuçlarını anlamak için uygun bir zaman aralığı sağlar. Muhasebe dönemleri, genellikle takvim yılı ile örtüşür, ancak işletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı tarihlerde başlayıp sona erebilir.
 • Gelir ve Gider Tanımlama: Dönemsellik ilkesi, gelir ve giderlerin belirli dönemlere tahsis edilmesini gerektirir. Gelir, gerçekleştiği dönemde gelir tablosunda gösterilirken, giderler de aynı döneme ilişkin olduğunda ve muhasebeleştirilebilir olduğunda gider tablosuna yansıtılır. Bu şekilde, işletmenin bir dönemdeki faaliyet sonuçları doğru bir şekilde yansıtılmış olur.
 • Karşılaştırılabilirlik: Dönemsellik ilkesi, farklı işletmelerin veya aynı işletmenin farklı dönemlerin mali durumlarını ve performanslarını karşılaştırılabilir hale getirir. Bu sayede, işletme sahipleri, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgili taraflar, işletmenin gelişimini ve performansını izleyebilir ve analiz edebilir.

İlgili İçerik;Mobbing Nedir?

Parayla Ölçülme Kavramı:

“Parayla ölçülme kavramı”, muhasebe ve finansal raporlamada önemli bir ilkedir. Bu ilke, işletmelerin faaliyetlerini, varlıklarını, yükümlülüklerini ve sermayelerini finansal tablolarda para birimi üzerinden ifade etmesini gerektirir. Yani işletmeler, finansal durumlarını ve işletme performanslarını parayla ifade ederek raporlar.

Parayla ölçülme kavramının temelinde, parayla ifade edilen finansal bilgilerin anlaşılır, karşılaştırılabilir ve güvenilir olması yer alır. Bu ilke sayesinde işletmelerin mali durumları ve performansları, para birimi üzerinden ifade edilerek, farklı dönemlerdeki finansal tablolar ve farklı işletmeler arasında karşılaştırma yapılabilir.

Örneğin, bir işletmenin varlık kalemleri ve yükümlülükleri parayla ifade edilir:

 • Nakit: 50,000 TL
 • Alacaklar: 30,000 TL
 • Stoklar: 20,000 TL
 • Borçlar: 25,000 TL
 • Kredi Borcu: 15,000 TL

Bu örnekte, işletmenin varlıkları ve yükümlülükleri Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Parayla ölçülme kavramı, işletmelerin finansal tablolarının anlaşılır ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayarak finansal kararların alınmasını kolaylaştırır.

İlgili İçerik;Doğum İzni Nedir?

Parayla ölçülme kavramı, aynı zamanda maliyet muhasebesinde de önemlidir. Maliyet muhasebesinde, mal ve hizmetlerin üretimi ve satışı ile ilgili maliyetler parayla ifade edilir. Böylece işletmeler, üretim maliyetlerini izleyebilir ve kârlılık analizleri yapabilir.

Sonuç olarak, parayla ölçülme kavramı, muhasebe ve finansal raporlamada kullanılan temel bir ilkedir. Bu ilke sayesinde işletmelerin finansal durumları ve performansları anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunulur. Aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini ve kârlılıklarını izlemesi ve analiz etmesine olanak tanır.

İlgili İçerik; Marka Nedir?

Maliyet Esası Kavramı:

Maliyet esası kavramı, muhasebede ve finansal raporlamada kullanılan önemli bir ilkedir. Bu kavram, işletmelerin maliyet muhasebesi ve finansal tabloları hazırlarken, varlık ve işlem değerlerinin maliyetle ölçülmesi gerektiğini belirtir. Yani, işletmelerin varlıklarını, mal ve hizmetlerini ve diğer işlem değerlerini, o değerlerin işletme için maliyetini yansıtacak şekilde kayıt altına alması gerekmektedir.

Maliyet esası kavramı, işletmelerin maliyet muhasebesini temel alarak faaliyetlerini ölçmesini ve maliyet bilgilerini finansal raporlarında kullanmasını sağlar. Bu ilke, işletmelerin varlık ve yükümlülüklerini doğru bir şekilde değerlemesini ve finansal tabloların güvenilir olmasını sağlar. Aynı zamanda, işletmelerin maliyetleri ve kârlılığı hakkında bilgi sağlayarak finansal kararların alınmasını kolaylaştırır.

İlgili İçerik;Anlaşmasız Oligopol Modelleri

Maliyet esası kavramının temel özellikleri şunlardır:

 • İşletme Varlıklarının Maliyetle Ölçülmesi: İşletmeler, varlık alımında veya üretiminde yapılan maliyetleri doğru bir şekilde muhasebeleştirmelidir. Örneğin, bir işletme makine satın alıyorsa, makinenin satın alma bedeli ve montaj maliyetleri gibi maliyetler bu kavram çerçevesinde kaydedilmelidir.
 • Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi: İşletmeler, ürün ve hizmetlerin üretiminde yapılan maliyetleri izlemelidir. Bu maliyetler, doğrudan malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri ve üretim süreciyle ilgili diğer maliyetler olabilir.
 • İşletme Varlıklarının Amortismanı: İşletmeler, varlık değerlerini zaman içinde düşürerek (amortisman) maliyetle ölçmelidir. Bu, işletme varlıklarının gerçek kullanım süreleri boyunca maliyet esasına göre kayıtlara yansıtılması anlamına gelir.
 • Satılan Mal ve Hizmetlerin Maliyeti: İşletmeler, satılan malların veya hizmetlerin maliyetlerini belirlemek için maliyet esasını kullanır. Bu, işletmelerin kârlılık analizleri yapmasına ve fiyatlandırma stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

Maliyet esası kavramı, finansal tabloların güvenilir ve doğru bilgi sağlamasını sağlayan temel bir ilkedir. Aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini takip etmesini ve etkin finansal yönetim yapmasını sağlar. Bu nedenle maliyet esası, muhasebe ve finansal raporlamada önemli bir rol oynar.

Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı:

Muhasebenin Temel Kavramları,Tarafsızlık ve belgelendirme kavramları, muhasebe ve denetim alanlarında önemli rol oynayan terimlerdir. İşte her birinin anlamları:

Tarafsızlık, muhasebe ve denetim süreçlerinde bağımsızlık ve tarafsızlığın korunmasını ifade eder. Muhasebe ve denetim işlemleri, finansal bilgilerin doğru, güvenilir ve adil bir şekilde sunulmasını sağlamak için tarafsızlık ilkesine dayanır.

Muhasebecilerin ve denetçilerin tarafsızlık ilkesine uyması, finansal bilgilerin objektif bir şekilde sunulmasını sağlar ve ilgili tarafların güvenini kazanır. Bu, finansal tabloların gerçekçi ve güvenilir bir şekilde temsil edilmesini sağlar.

Özellikle denetçiler için tarafsızlık, denetim işlemlerini etkileyebilecek herhangi bir taraflılığı veya çıkar çatışmasını önlemek amacıyla vurgulanır. Denetçiler, müşteri şirketlere bağlılık veya çıkar çatışmaları olmaksızın, tarafsız bir bakış açısıyla denetim yapmalıdır.

Belgelendirme, bağımsız bir üçüncü tarafın, bir işletme veya bir süreç hakkında yaptığı bağımsız değerlendirme sonucunda, işletmeye veya sürece verilen resmi bir onaydır. Muhasebe ve denetimde, belgelendirme işlemi, finansal tabloların denetim sonucunda uygunluk açıklamasıyla onaylanmasını içerir.

Denetçiler, finansal tabloların uygun bir muhasebe politikası ve muhasebe standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığını değerlendirirler ve denetim sonucunda uygunluk açıklaması yaparlar. Uygunluk açıklaması, finansal tabloların tarafsız ve güvenilir bir şekilde hazırlandığını ve belirli muhasebe standartlarına uygun olduğunu belgelemektedir.

Belgelendirme, işletmelerin finansal tablolarının ve süreçlerinin güvenilir olduğunu ve muhasebe standartlarına uygun olduğunu doğrulamak için önemli bir süreçtir. Belgelendirme, işletmelerin finansal tablolarının ilgili taraflar tarafından kabul edilebilir ve güvenilir olduğunu kanıtlar ve yatırımcıların, kredi verenlerin ve diğer ilgili tarafların güvenini artırır.

İlgili İçerik;Konkordato Nedir?

Tutarlılık Kavramı

Tutarlılık kavramı, muhasebe ve finansal raporlamada önemli bir ilkedir. Bu ilke, işletmelerin finansal tablolarını hazırlarken ve finansal bilgilerini sunarken, aynı muhasebe politikalarını ve hesaplama yöntemlerini tutarlı bir şekilde kullanmalarını gerektirir.

Tutarlılık ilkesi, Muhasebenin Temel Kavramları,işletmelerin finansal tablolarının zaman içinde karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Aynı dönemdeki verilerin tutarlı bir şekilde sunulması, işletmenin finansal durumunun ve performansının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, farklı dönemler arasındaki karşılaştırmaları yaparak işletmenin performansındaki değişiklikleri takip etmek ve analiz etmek daha kolay hale gelir.

Tutarlılık ilkesinin uygulanması, aynı muhasebe politikalarının ve muhasebe standartlarının kullanılması anlamına gelir. Örneğin, işletmenin varlık değerlemesi, gelir tahsisi veya gider tanımlaması gibi temel muhasebe politikaları, aynı şekilde tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır. Ayrıca, işletme belirli bir dönemdeki muhasebe politikalarını sonraki dönemlerde değiştirirse, bu değişikliklerin açıklığı finansal tablolarda belirtilmelidir.

Tutarlılık ilkesi, finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda, işletmelerin finansal tablolarının karşılaştırılabilir olmasını ve ilgili tarafların finansal kararlar almasını kolaylaştırır. Finansal tabloların tutarlı olması, işletmelerin muhasebe ve finansal raporlama süreçlerinde güvenilir ve profesyonel bir yaklaşım sergilemesini sağlar.

Sonuç olarak, tutarlılık kavramı, işletmelerin finansal tablolarını hazırlarken ve finansal bilgilerini sunarken aynı muhasebe politikalarını ve hesaplama yöntemlerini tutarlı bir şekilde kullanmalarını vurgular. Bu ilke, finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini ve güvenilirliğini artırarak işletmelerin finansal performansını daha iyi anlamamıza ve analiz etmemize yardımcı olur.

Tam Açıklama Kavramı

“Tam açıklama kavramı”, muhasebe ve finansal raporlama süreçlerinde kullanılan bir ilkedir. Bu kavram, finansal tablolarda yer alan bilgilerin yeterli ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını ifade eder. İşletmeler, finansal tablolarda belirli bilgileri eksiksiz ve net bir şekilde açıklamak zorundadır.

Tam açıklama kavramı, finansal tabloların anlaşılır ve karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Finansal tablolardaki bilgilerin eksiksiz ve açık bir şekilde sunulması, ilgili tarafların (yatırımcılar, kredi verenler, iş ortakları, regülatörler vb.) işletmenin finansal durumunu ve performansını doğru bir şekilde değerlendirmesini ve kararlar almasını kolaylaştırır.

İlgili İçerik;Fizibilite Raporu

Tam açıklama kavramının temel özellikleri şunlardır:

 • Finansal Tablo Notları: Finansal tabloların dipnotlarında, işletme tarafından kullanılan muhasebe politikaları, varlık değerlemesi, borç tahsisi ve diğer önemli mali bilgilerin detayları yer alır. Bu notlar, finansal tabloların sunumunu tamamlar ve daha fazla açıklama sağlar.
 • Açık ve Anlaşılır Dil: Finansal tablolar, teknik terimlerden kaçınarak ve açık bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır. İşletmelerin faaliyetleri ve finansal durumu, finansal tablolarla ilgili olmayan kişilerin bile anlayabileceği bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Uygun ve Belgeli Kayıtlar: Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan verilerin doğru, güvenilir ve uygun belgelerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu, finansal tabloların güvenilirliğini artırır.

Tam açıklama kavramı, finansal tabloların güvenilir ve anlaşılır bir şekilde sunulması için önemli bir ilkedir. Bu ilke, işletmelerin finansal raporlama süreçlerini etkin ve şeffaf bir şekilde yürütmesini sağlar. Aynı zamanda, finansal tabloların kullanıcılarına işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında doğru ve eksiksiz bilgiler sunar.

İhtiyatlılık Kavramı

İhtiyatlılık kavramı, muhasebe ve finansal raporlamada kullanılan temel bir ilkedir. Bu kavram, işletmelerin finansal tablolarında belirsizlikler ve olası riskler göz önünde bulundurularak, varlık değerlemeleri ve gelir-gider tahminlerinin daha muhafazakar bir şekilde yapılmasını ifade eder.

İhtiyatlılık ilkesi, finansal tablolarda gelir ve giderlerin muhasebeleştirilmesi ve varlık değerlemesinin belirlenmesi sırasında gelecekteki belirsizliklerin dikkate alınmasını sağlar. Bu, muhasebe verilerinin daha güvenilir ve dengeli olmasını sağlar ve işletmelerin finansal durumlarını gerçeğe uygun bir şekilde yansıtır.

İhtiyatlılık ilkesinin temel özellikleri şunlardır:

 • Gelir ve Gider Tahminleri: İşletmeler, gelecekteki gelir ve giderleri tahmin ederken daha muhafazakar bir yaklaşım benimserler. Potansiyel zararlar göz önünde bulundurularak, işletmeler gelirleri abartmaktan veya zararları hafife almaktan kaçınır.
 • Varlık Değerlemesi: İşletmeler, varlıklarının ve alacaklarının değerlemesini yaparken muhafazakar bir tutum benimserler. Olası değer kayıplarını dikkate alarak varlık değerlemesi yaparlar ve varlık değerlerini şişirmekten kaçınırlar.
 • Finansal Durum ve Performans: İhtiyatlılık ilkesi, finansal tablolarda işletmenin gerçek finansal durumunu ve performansını daha dürüstçe yansıtmasını sağlar. Bu, işletmelerin finansal tablolardaki bilgilerini kullanıcılar tarafından daha güvenilir ve doğru olarak kabul edilmesini sağlar.

İhtiyatlılık kavramı, finansal tablolardaki bilgilerin güvenilirliğini ve dürüstlüğünü artırmak amacıyla kullanılan önemli bir ilkedir. İşletmelerin belirsizlikler ve olası riskler konusunda daha dikkatli olmasını ve finansal verileri daha muhafazakar bir şekilde sunmasını sağlayarak finansal kararların alınmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, muhasebe ve finansal raporlamada ihtiyatlılık ilkesinin takip edilmesi önemlidir.

Önemlilik Kavramı:

Önemlilik kavramı, muhasebe ve denetim alanlarında kullanılan önemli bir ilkedir. Bu kavram, işletmelerin finansal raporlama ve denetim süreçlerinde önemli bilgileri belirlemek ve sunmak için uygun düzeyde önemli olan noktayı ifade eder. Önemlilik, finansal tablolardaki bilgilerin anlaşılır ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Önemlilik kavramı iki farklı bağlamda kullanılır:

 • Finansal Raporlama Bağlamında Önemlilik: Bu durumda, önemlilik, finansal tablolarda yer alan bilgilerin anlaşılır ve karar verici için etkili olmasını sağlamak için kullanılır. İşletmeler, finansal tablolarında önemli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunmalıdır. Önemli bilgiler, işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında kararlar alınmasına yardımcı olacak nitelikte olan verilerdir.
 • Denetim Bağlamında Önemlilik: Denetçiler, finansal tabloların doğruluğunu ve güvenilirliğini değerlendirirken önemlilik kavramını kullanır. Denetçiler, muhasebe hatalarını veya eksikliklerini değerlendirirken önemli olan noktaları belirler ve finansal tabloların bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için bu noktalara öncelik verir.

Önemlilik kavramı, finansal tabloların ve denetim süreçlerinin güvenilirliğini ve etkinliğini artırmak için önemli bir ilkedir. Finansal raporlama ve denetim süreçlerinde, belirli veri veya bilgilerin önemli bir etkisi olduğu durumlar vurgulanırken, önemsiz detaylardan kaçınılır. Bu sayede, finansal tabloların ve denetim raporlarının kullanıcılar tarafından daha etkili bir şekilde değerlendirilmesi ve anlaşılması sağlanır.

Özün Önceliği Kavramı

Özün önceliği kavramı, muhasebe ve finansal raporlamada kullanılan bir ilke olarak öne çıkmaktadır. Bu kavram, muhasebe işlemlerinin ve finansal tabloların doğru ve gerçekçi bir şekilde sunulmasında, şekilsel görünüm ve teknik düzenlemelerden ziyade, işlemin gerçek ekonomik içeriğine öncelik verilmesini ifade eder.

Yani özün önceliği ilkesine göre, bir işlem veya olayın muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda gösterilmesi sırasında, bu işlemin gerçek ekonomik sonuçları ve içeriği ön planda olmalıdır. Muhasebenin Temel Kavramları,Şekilsel veya teknik detaylar, işlemin temel doğasını değiştirmedikçe ikinci planda tutulmalıdır.

Özün önceliği kavramının temel felsefesi, finansal raporlamada şeffaflığı ve doğruluğu sağlamaktır. Bu ilke sayesinde, finansal tablolarda yer alan bilgilerin gerçek ve adil bir şekilde sunulması hedeflenir ve kullanıcıların işletmenin finansal durumu ve performansı hakkında doğru bilgiye erişmesi sağlanır.

Örnek olarak, bir işletme varlık satışı gerçekleştirdiğinde, bu işlem “varlık satışı” olarak muhasebeleştirilir ve elde edilen gelir gelir tablosuna yansıtılır. Özün önceliği ilkesine göre, işletme bu işlemi gerçekleştirdiği varlığın özelliğine ve satışın ekonomik içeriğine uygun şekilde muhasebelemelidir. Şekilsel veya teknik detaylar, işlemin ekonomik sonucunu değiştirmedikçe ikinci planda kalır.

Özün önceliği kavramı, finansal raporlamada şeffaflığı ve doğruluğu sağlamak için önemli bir ilkedir. Finansal tablolarda yer alan bilgilerin gerçekçi ve güvenilir olması, işletmelerin finansal durumunu ve performansını anlamak ve analiz etmek için önemlidir. Bu nedenle, muhasebe ve finansal raporlama süreçlerinde özün önceliği ilkesinin takip edilmesi önemlidir.

İlgili  İçerik; TFRS Türkiye Finansal Raporlama Standartları

 

(Visited 222 times, 1 visits today)
Close