İşkur 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları;

 

 

EYLEM

       İŞKUR

2023 YILINDA UYGULANACAK

CEZA MİKTARI TL

 

 

UYGULANIŞ ŞEKLİ

Özel Sektörde Engelli İşçi Çalıştırmamak 7.274 TL Çalıştırılmayan her engelli ve her ay için özel sektör işverenlerine uygulanır.
Kamuda engelli veya eski hükümlü işçi çalıştırmamak 7.274 TL Çalıştırılmayan her engelli veya eski hükümlü işçi ve her ay için kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanır.
Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak. 65.856 TL İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.
Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek 131.721 TL İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak 32.928 TL İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek 164.652 TL İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.
Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleme fiilini tekrar etmek 329.309 TL İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır
İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet almak 65.856 TL İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek 65.856 TL İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
Özel istihdam bürolarınca, Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek 16.462 TL Özel istihdam bürolarına düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.
Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlerce Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek 16.462 TL Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlere düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.
Özel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek 3.286 TL Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde özel sitihdam bürolarına uygulanır.
Kurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak 9.871 TL İzin almadan ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında uygulanır
Özel istihdam bürolarınca yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma onaylatmamak. 3.286 TL Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için özel istihdam bürolarına uygulanır.
Kurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyeerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürmek 164.652 TL Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için uygulanır.
İşverenlerce yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak 3.286 TL Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın Kuruma onaylatılmayan her bir hizmet akdi için işverenlere uygulanır.
Kurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek 16.462 TL Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.
Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek 9.871 TL Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere her bir fiil için uygulanır.
Özel istihdam bürolarının, müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemesi 65.856 TL Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde özel istihdam bürolarına uygulanır.
Özel istihdam bürolarınca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak 164.652 TL İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.
Kurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak 32.928 TL İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinde bulunanlara uygulanır.
Tarım işçileri ile sözleşme imzalamamak veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek 1.640 TL Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için uygulanır.
Kurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak 65.856 TL Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir daimi işçi için uygulanır.
Kurum aracılığı olmaksızın geçici işçi almak 32.928 TL Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir geçici işçi için uygulanır.
Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermemek 3.286 TL Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için uygulanır.
Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlamak 16.242 TL Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için uygulanır
Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanmak veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet göstermek 164.652 TL Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket etmek 65.856 TL Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için uygulanır.

 

* Uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR Hizmet * Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit tak * Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İŞKUR Hizmet Birimleri veznesine veya * 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün * Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Karar kesinleşmesin * Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne bu tebligatın tarih ve sayısı ile i * 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, idarî para c hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

İşkur 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları ;

Kaynak:  İşkur  2023 İdari Para Cezası 

İlgili İçerikler;   2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları 

2023 Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası     

Vergi Borcu Sona Erdiren Nedenler     

 

(Visited 99 times, 1 visits today)
Close